«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (5 αποτελέσματα)


Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6011 Όνομα Προγράμματος: «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2021 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.    Οι ...

Σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6014 Όνομα Προγράμματος: «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2021 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2021

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση ...

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6212 Όνομα Προγράμματος: «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2021 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2021

Το Σχέδιο βρίσκεται υπό το πλαίσιο του προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση ...

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων -2η Πρόσκληση

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6215 Όνομα Προγράμματος: «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί.  Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα   της ενεργητικής ...

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs) -2η Πρόσκληση

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 6216 Όνομα Προγράμματος: «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας. Το ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.