European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Περίληψη

To Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το οποίο θεσπίστηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1092, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτήσει την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε όλους τους τομείς (αέρας, ξηρά, θάλασσα, κυβερνοχώρος και διάστημα).


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μέσω της στήριξης δράσεων κατά το αναπτυξιακό τους στάδιο.
 • β) στήριξη και μόχλευση της συνεργασίας, και πέραν των συνόρων, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και βελτίωση της ευελιξίας τόσο της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας όσο και της αλυσίδας αξίας, καθώς και προώθηση της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων και της διαλειτουργικότητάς τους. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές δυνατότητες που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και ιδίως στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων. Εν προκειμένω, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη, εφόσον απαιτείται, οι περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και με την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις, εφόσον δεν αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής κανενός κράτους μέλους.
 • γ) ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στην ανάπτυξη μετά το στάδιο της έρευνας και, κατά τον τρόπο αυτόν, στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων μέσω ενοποίησης όπου αρμόζει.

Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους κατά τη φάση της ανάπτυξης καλύπτοντας τόσο νέα αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών, εφόσον η χρήση προϋπαρχουσών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση της δράσης αναβάθμισης δεν υπόκειται σε περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, άμεσα ή έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων. 

Μια επιλέξιμη δράση αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

 • α) τη διεξαγωγή μελετών, όπως μελετών σκοπιμότητας, και άλλων συνοδευτικών μέτρων, 
 • β) τον σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης μερικών δοκιμών για τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον,
 • γ) την ανάπτυξη πρωτοτύπων για συστήματα για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία, 
 • δ) την εκτέλεση δοκιμών για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία, 
 • ε) την έγκριση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή υλικής ή άυλης τεχνολογίας, 
 • στ) την πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, 
 • ζ) την ανάπτυξη τεχνολογιών ή υλικού που αυξάνουν την αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της άμυνας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€500,000,000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

09/04/2019

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (21 αποτελέσματα)


Air combat capabilities

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5854 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Η υπεροχή στον εναέριο χώρο αποτελεί βασικό παράγοντα για τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις ώστε να υπερασπίζονται το ευρωπαϊκό έδαφος και τους πολίτες καθώς και να ανταποκρίνονται σε πιο απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης Ικανότητας (CDP) υπογραμμίζει τη σημασία ...

Defence technologies supported by artificial intelligence

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5855 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στον καθορισμό τεχνολογιών αιχμής και λύσεων λογισμικού για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης στους ακόλουθους δύο λειτουργικούς τομείς: Υποστήριξη για την επίγνωση της κατάστασης και  στη λήψη αποφάσεων (π.χ. κοινή αναγνωρισμένη εικόνα ...

Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) detection capabilities and medical countermeasures

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5856 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται στις εξής θεματικές: EDIDP-CBRN-DEWS-2020: Capabilities for CBRN risk assessment, detection, early warning and surveillance; EDIDP-CBRN-MCM-2020: CBRN medical countermeasures, such as preventive and therapeutic immunotherapy.

Cyber situational awareness and defence capabilities, defence networks and technologies for secure communication and information sharing

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5858 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται στις εξής θεματικές: EDIDP-CSAMN-EDICT-2020: Easily deployable and interconnected cyber toolbox for defence use EDIDP-CSAMN-SDN-2020: Software defined network for defence use including the development of products and technologies

Counter Unmanned Air Systems (UASs) capabilities

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5859 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Οι προτάσεις που θα  υποβάλλονται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων που να καλύπτουν την ανίχνευση, την παρακολούθηση, την ταξινόμηση, την αξιολόγηση κινδύνου και την εξουδετέρωση της απειλής των μη-επανδρωμένων εναέριων ...

Ground combat capabilities / Development of next generation and upgrade of current armoured platforms, including those able to operate in extreme climates and geographical environments

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5860 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Παρατίθεται στα Αγγλικά (επιλέξτε αλλαγή γλώσσας πάνω δεξιά)

Maritime surveillance capabilities

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5861 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Παρατίθεται στα Αγγλικά (επιλέξτε αλλαγή γλώσσας πάνω δεξιά)

Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike capabilities

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5862 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Η υποβολή προτάσεων αφορά στα πιο κάτω θέματα: 1. EDIDP-NGPSC-LRIF-2020: A Platform for long range indirect fire support capabilities 2. EDIDP-NGPSC-PGA-2020: Programmable and guided ammunition

Innovative and future-oriented defence solutions

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5863 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Οι προτάσεις που θα  υποβάλλονται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα πρέπει να αφορούν καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, λύσεις και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να έχουν δραστική επίδραση και να βελτιώσεουν την ετοιμότητα, τη δυνατότητα ανάπτυξης και ...

Space Situational Awareness (SSA) and early warning capabilities

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5864 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Προτάσεις θα υποβάλλονται κάτω στα πιο κάτω θέματα: EDIDP-SSAEW-EW-2020: Early warning against ballistic missile threats through initial detection and tracking of ballistic missiles before handing over to ground based radars     EDIDP-SSAEW-SC2-2020: Advanced Space Command ...

Simulation and virtualisation tools and equipment for training, exercises, systems design, development and integration, testing and validation

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5865 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη μιας κατανεμημένης υποδομής προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεδομένων προσομοίωσης που επιτρέπουν τη συνεταιριστική προσομοίωση μεταξύ των κρατών μελών, των στρατιωτικών και πολιτικών τους οργανισμών, καθώς και μη κρατικών φορέων που ...

Underwater control contributing to resilience at sea

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5866 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2020

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις που θα υποβάλλονται στα πιο κάτω θέματα: EDIDP-UCCRS-MCM-2020: Solutions to detect, identify, counter and protect against mine threats (including those operating at very high depths); EDIDP-UCCRS-MUAS-2020: Solutions to detect, identify, counter and protect ...

Air combat capabilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5554 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η υπεροχή στον εναέριο χώρο αποτελεί βασικό παράγοντα για τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις ώστε να υπερασπίζονται το ευρωπαϊκό έδαφος και τους πολίτες καθώς και να ανταποκρίνονται σε πιο απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης Ικανότητας (CDP) υπογραμμίζει τη σημασία ...

Cyber situational awareness and defence capabilities, military networks and technologies for secure communication and information sharing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5555 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η ανάλυση του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP) καταδεικνύει έναν αυξανόμενο κίνδυνο διακοπής μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο, όπως οι τεχνολογίες επίγνωσης της κατάστασης του κυβερνοχώρου και οι τεχνολογίες άμυνας στον κυβερνοχώρο, είναι ...

European Command and Control (C2) system from strategic to tactical level / Capabilities and equipment needed for establishing C2 system from strategic to tactical level, complementing existing European External Action Services systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5556 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων α στοχεύει στην υποστήριξη του σχεδιασμού των δυνατοτήτων και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος C2 από στρατηγικό σε τακτικό επίπεδο, συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα συστήματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Future naval platforms and related technologies / Naval platform technologies for defence purposes, including those able to operate in extreme climates and geographical environments

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5557 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο την υποστήριξη μιας μελέτης σχετικά με τεχνολογίες ναυτικής πλατφόρμας για αμυντικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων όσων μπορούν να λειτουργούν σε ακραία κλιματικά και σε γεωγραφικά περιβάλλοντα.

Permanent air or space capabilities for Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and communication, tactical Remotely Piloted Air Systems (RPAS) and sensor suite for integration into air-traffic management

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5558 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η έλλειψη διαφορετικών αερομεταφερόμενων δυνατοτήτων ευφυΐας, επιτήρησης και ανασκόπησης (ISR) εκτιμάται ως κρίσιμη. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) υπογραμμίζει τη σταθερότητα της ανάγκης παρακολούθησης πλοίων, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μέσω μιας συνεχούς ευρείας περιοχής εναέριου ...

Multipurpose unmanned ground system

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5559 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο τη στήριξη για το σχεδιασμό και / ή της προτυποποίησης αρχιτεκτονικής πολλαπλών χρήσεων για μη επανδρωμένα συστήματα εδάφους και λύσεων για την ολοκλήρωση και την ομαδοποίηση επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων.

Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike capabilities / European Beyond Line Of Sight (BLOS) anti-tank capabilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5560 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη του σχεδιασμού, του πρωτοτύπου και της δοκιμής αντιαρματικών ικανοτήτων πέρα από την οπτική επαφή (beyond the line of sight - BLOS).

Positioning, Navigation and Timing (PNT) and satellite communication capabilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5561 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) υπογραμμίζει την ανάγκη για ανάπτυξη απαιτήσεων άμυνας της Ένωσης σε θέμετα Θέσης, Πλοήγησης και Συγχρονισμού (Positioning, Navigation and Timing(PNT) requirements)  και συναφών ικανοτήτων και για προώθηση της ανάπτυξης ισχυρών, ασφαλών και ανθεκτικών ...

Innovative and future-oriented defence solutions / Innovative defence products, solutions, materials and technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5562 Όνομα Προγράμματος: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην υποστήριξη κάθε δράσης για καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, λύσεις, υλικά και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να δημιουργήσουν ριζοσπαστική επίδραση και να βελτιώσουν την ετοιμότητα, ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.