Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αλληλοσυμπληρώνονται και στηρίζουν την ανάκαμψη στην Ευρώπη με βάση την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο EASME (Executive Agency for SMEs) την υλοποίηση μέρους των δράσεων του ΕΤΘΑ υπό άμεση διαχείριση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν προϋπολογισμό 340 εκατομμυρίων ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι προσκλήσεις που αναρτώνται εδώ, κάτω από την κατηγορία των ανταγωνιστικών προγραμμάτων αναφέρονται στο προαναφερθέν ποσό των 340 εκατομμυρίων ευρώ.


Περιγραφή Προγράμματος

Στόχοι του Ταμείου είναι να:

  • βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία
  • στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους
  • χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές
  • διευκολύνει την πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση.

Tο Ταμείο συγχρηματοδοτεί έργα από κοινού με εθνικούς πόρους. Η διαδικασία όσο αφορά στα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα έχει ως πιο κάτω:

  • Κάθε χώρα λαμβάνει μερίδιο από τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου, ανάλογα με το μέγεθος του αλιευτικού της τομέα.
  • Στη συνέχεια, καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο οποίο διευκρινίζει πώς σκοπεύει να δαπανήσει τους χορηγηθέντες πόρους.
  • Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αποφασίσουν ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν.
  • Οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη της εκτέλεσης του προγράμματος.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αλιεία 2014-2020» για στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της Δημοκρατίας της Κύπρου, στοχεύει στην επίτευξη των βασικών προτεραιοτήτων εθνικής ανάπτυξης, μαζί με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΕΠ ασχολείται με τη γενική μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και υποστηρίζει πλήρως τις προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΘΑ. Οι κύριοι στόχοι του ΕΠ είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας (μέσω των επενδύσεων που επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, διαφοροποίηση νέων ειδών με καλές προοπτικές, νέα προϊόντα και επέκταση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε νέες αγορές του εξωτερικού, διατήρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των επενδύσεων στις αντίστοιχες κοινές υποδομές), καθώς και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία.

Σημείωση: Σε αντίθεση με τις προκηρύξεις του Ταμείου κάτω από τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι προσκλήσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το σημείο, κάτω από την κατηγορία των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ, αφορούν προσκλήσεις που ανακοινώνει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο αρμόδιος Εκτελεστικός Φορέας. Για τις προσκλήσεις αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€340 εκατομμύρια

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (12 αποτελέσματα)


Maritime Spatial Planning – EMFF Work Programme 2020

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5869 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2020

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η θέσπιση και η εφαρμογή θαλάσσιων χωρικών σχεδίων σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, η δράση αυτή αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών για την εκπόνηση ...

Implementation of the Common Information Sharing Environment (CISE) for the EU maritime domain: Ensuring interoperability of National IT Systems to allow for more efficient

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4029 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της δράσης EUMSSAP 2.1.4 με την παροχή υποστήριξης στις θαλάσσιες αρχές της ΕΕ / κρατών μελών του ΕΟΧ στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων πληροφορικής τους για να καταστεί δυνατή η πιο αποτελεσματική ...

Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4056 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη σχεδίων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αποκτήσουν εμπειρία σε νέους τομείς: (i) περιφερειακών (σε περίπτωση βιολογικών δεδομένων) και (ii) ευρωπαϊκών (σε περίπτωση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων) συνεργασιών.  Σκοπός ...

Environmental monitoring of wave and tidal devices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4716 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2018

Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: Να συμβάλλει στην αύξηση περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των κυμάτων και των παλιρροιών. Να συμβάλλει στη μείωση της αβεβαιότητας μέσω της μοντελοποίησης πιθανών επιπτώσεων σχετικά με τα κύματα και ...

Sustainable Blue Economy / STRAND 4 - RESTORING MARINE ECOSYSTEMS IN THE MED

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4720 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2018

Σκοπός του σκέλους αυτού είναι να υποστηρίξει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ή υποβαθμισμένων παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων στις ζώνες της Μεσογείου με υψηλές δυνατότητες για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Sustainable Blue Economy / STRAND 2 - MARINE LITTER

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4718 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2018

Το σκέλος αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών για: μείωση της ποσότητας και βλαπτικότητας των απορριμμάτων από θαλάσσιες πηγές; παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση της συμβολής θαλάσσιων πηγών απορριμμάτων και θαλασσίων αποβλήτων στη θάλασσα; αφαίρεση ...

Sustainable Blue Economy / STRAND 3 - BLUE NETWORKS IN THE MED

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4719 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Το σκέλος αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της δικτύωσης για στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στη μπλέ οικονομία της Μεσογείου μέσω της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως τα ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι θαλάσσιες ομάδες και οι ...

Sustainable Blue Economy / STRAND 1 - DEMO PROJECTS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4717 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Το σκέλος αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων επίδειξης, τα οποία βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες που δοκιμάζουν / αναπτύσσουν / κλιμακώνονται νέες βιομηχανικές εφαρμογές ή εφαρμογές υπηρεσιών και λύσεων στην μπλέ οικονομία.

Maritime Spatial Planning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5552 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη θέσπιση και εφαρμογή των του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ΘΧΣ. Ειδικότερα, η δράση αυτή επιδιώκει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη ...

Environmental monitoring of ocean energy devices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5648 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020

Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: • Να αυξηθεί η ποσότητα των περιβαλλοντικών δεδομένων και να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των θαλάσσιων συσκευών (μετατροπή θερμικής ενέργειας κυμάτων, παλίρροιας και ωκεανών) που ...

Blue economy window call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5740 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2020

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) να βοηθήσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες ή / και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες να βελτιώσουν την ετοιμότητα αγοράς τους και να προωθήσουν την είσοδο στην αγορά β) Διευκόλυνση της κλιμάκωσης επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών γ) ...

Cross-sectoral development of innovative port clusters in the Atlantic: Developing a blue accelerator scheme for Atlantic ports

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5868 Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2020

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην περιοχή του Ατλαντικού αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των λιμένων του Ατλαντικού.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.