ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - ΙΠΕ).


Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Ιστοσελίδα

http://www.research.org.cyΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (17 αποτελέσματα)


Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5840 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2020

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού και γεωργικών τροφίμων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020'»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3810 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2020

Στόχος του Προγράμματος «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"» είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενθάρρυνση ερευνητών της Κύπρου να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ηγηθούν πανευρωπαϊκών δικτύων και να υποβάλουν πρόταση ερευνητικού έργου στο Πρόγραμμα ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4215 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2020

Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4977 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2020

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με Φορείς Έντασης Γνώσης, που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία ...

Συμμετοχή σε Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3687 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΠΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/08/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2016

Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» (SOLAR ERANET COFUND)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3815 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2017

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4038 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2017

Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και στην εμπέδωση από την κοινωνία της σημασίας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες (Διαγωνισμούς, ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4214 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Kύπρου» στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων ΜμΕ να συμμετέχουν σε διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (GENDER-NET Plus)»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4976 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2018

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2018»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4975 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2018

Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και στην εμπέδωση από την κοινωνία της σημασίας της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως διαγωνισμούς, ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ισραήλ» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5279 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2018

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5399 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2019

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5398 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2019

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5425 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού γεωργικών τροφίμων προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (Φάση Α)»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5331 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2020

Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» στοχεύει στην εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες σε Οργανισμούς Έρευνας ή σε Άλλους Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των ...

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμπληρωματική Χορηγία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3811 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2020

Το Πρόγραμμα «Συμπληρωματική Χορηγία» στοχεύει από τη μια, στη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη συμμετοχή σε έργα του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ από τους κυπριακούς φορείς και από την άλλη, στην επιβράβευση των φορέων αυτών με την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους να ...

Aquatic Pollutants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5843 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020”
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2020

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με θέμα Aquatic Pollutants έχει ανακοινωθεί το Φεβρουάριο του 2020 από τις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού (JPIs) για το Νερό, τους Ωκεανούς και της AMR- Αντιμικροβιακής αντίστασης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.