ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Περίληψη

Η διαχείριση του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα ασκείται από την Επιτροπή βάσει αρχών παρεμφερών με εκείνες των προγραμμάτων τεχνικής έρευνας άνθρακα και χάλυβα της πρώην Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) καθώς και βάσει τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών πολυετούς διάρκειας οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν την προέκταση των εν λόγω προγραμμάτων ΕΚΑΧ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή συγκέντρωση ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες να συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του κοινοτικού προγράμματος-πλαισίου για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.


Περιγραφή Προγράμματος

Το ερευνητικό πρόγραμμα του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα («Ερευνητικό Πρόγραμμα») υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων της κοινοτικής βιομηχανίας που σχετίζονται με τον άνθρακα και το χάλυβα.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τους επιστημονικούς, τεχνολογικούς και πολιτικούς στόχους της Κοινότητας και συμπληρώνει τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα κράτη μέλη αλλά και τις δραστηριότητες που υπάγονται στα υφιστάμενα κοινοτικά προγράμματα έρευνας, και ιδίως στο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης («Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας»).

Ενθαρρύνονται ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ αυτών των προγραμμάτων, όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ έργων χρηματοδοτούμενων από το παρόν Ερευνητικό Πρόγραμμα και έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας. Το ερευνητικό πρόγραμμα υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες επιδιώκουν τους στόχους που ορίζονται για τον άνθρακα και για το χάλυβα.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά, εκφραζόμενη ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών είναι ως ακολούθως: (α) για ερευνητικά έργα έως 60% (β) για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης έως 50% (γ) για συνοδευτικά μέτρα, δράσεις στήριξης και προπαρασκευαστικές δράσεις έως 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/index.htmlΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (8 αποτελέσματα)


RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2761 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): RFCS-01-2014 Coal, και RFCS-02-2014 Steel

CALL OF THE RESEARCH PROGRAMME OF THE RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3163 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): 1.RFCS-01-2015 Coal, και 2.RFCS-02-2015 Steel    

CALL OF THE RESEARCH PROGRAMME OF THE RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL - 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3568 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): 1.RFCS-01-2016 Coal, και 2.RFCS-02-2016 Steel

Coal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4092 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη συνιστούν ένα πολύ σημαντικό μέσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων όσον αφορά την προσφορά ευρωπαϊκού άνθρακα και την ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον μετατροπή και αξιοποίησή του. Επιπλέον, η αυξανόμενη διεθνής διάσταση της αγοράς ...

Steel

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4093 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017

Με γενικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, η κύρια έμφαση της έρευνα και της τεχνολογικής ανάπτυξης αφορά την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών που θα εγγυώνται την οικονομική, καθαρή και ασφαλή παραγωγή προϊόντων χάλυβα που χαρακτηρίζονται από ...

Pilot Project: Research on reduction of C02 emissions in steel production

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5547 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2019

Το πιλοτικό έργο έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας της εφαρμογής επαναστατικών τεχνολογικών επιλογών, διαδρομών ανάπτυξης και επενδυτικών στρατηγικών για καθαρή παραγωγή χάλυβα στην Ευρώπη με σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2.  Το πρόγραμμα θα απαιτεί στενή συνεργασία με σχετικούς ...

Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel - 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5565 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2019

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα: 1. RFCS-01-2019 Coal 2. RFCS-02-2019 Steel Αιτήσεις μπορούν να υποβοηθούν για τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Ερευνητικά έργα 2. Πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης 3. Συνοδευτικά μέτρα

Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel - 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5918 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2020

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πρόγραμμα RFCS για θέματα έρευνας άνθρακα και χάλυβα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους ερευνητικούς στόχους RFCS της απόφασης 2008/376/EC3 και πρέπει να σχετίζονται με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που αναφέρονται στο ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.