M-ERA.NET

Περίληψη

Το M-ERA.NET είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην επιστήμη των υλικών και της μηχανικής και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών χρηματοδοτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ του 2016 και 2021, το δίκτυο M-ERA.NET θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, λειτουργώντας ως ένα ενιαίο, καινοτόμο και ευέλικτο δίκτυο οργανισμών χρηματοδότησης.

Το δίκτυο M-ERA.NET συμπληρώνει τα υπάρχοντα μέσα και συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την αξιοποίηση της γνώσης σε όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, από τη βασική έρευνα στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία. Με την τόνωση της επιστημονικής αριστείας και τη δημιουργία μίας νέας οικονομίας προσανατολισμένης στην καινοτομία, το δίκτυο M-ERA.NET αναμένεται ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο.


Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012, ως ένα δίκτυο 37 οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας, εκ των οποίων 29 είναι εθνικοί και 8 περιφερειακοί, από 25 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του δικτύου είναι να διευρυνθεί με την ένταξη και άλλων σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ανάπτυξη δεσμών με χρηματοδοτικούς οργανισμούς εκτός Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου προγραμμάτων δημόσιας χρηματοδότησης έρευνας.

Το δίκτυο M-ERA.NET παρέχει ένα κεντρικό φόρουμ που αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση αρκετών πανευρωπαϊκών οργανισμών και ερευνητικών προγραμμάτων. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και τεχνολογικών αναγκών με μια διεπιστημονική προσέγγιση, δημιουργώντας μια ευέλικτη δομή η οποία επιτρέπει την κάλυψη θεμάτων στην επιστήμη των υλικών και της μηχανικής.

Κύρια δραστηριότητα του δικτύου είναι η υλοποίηση μιας σειράς κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων διεθνικών έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Οι προσκλήσεις αυτές παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Κοινότητα τη δυνατότητα πρόσβασης σε συντονισμένη χρηματοδότηση σε όλη την Ευρώπη και την απόκτηση πρόσβασης σε γνώση αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περίπου τέσσερα χρόνια, το δίκτυο M-ERA.NET θα κινητοποιήσει σημαντικούς εθνικούς και περιφερειακούς πόρους της τάξης των €150 εκ., για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΤΑ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€150,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το κυπριακό δίκτυο σε κάθε ερευνητικό έργο μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση μέχρι €100,000 και ο συνολικός προϋπολογισμός της κάθε Πρόσκλησης αναμένεται να είναι €200,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Άτομο επαφής: Μαρία Ανδρέου
Τηλ: +357 22205063
Ιστοσελίδα: www.research.org.cy
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

Συντονιστής Έργου:
Dr. Roland Brandenburg
FFG - Austrian Research Promotion Agency
1090 Wien, Senseng. 1,
Austria
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.m-era.net

Ιστοσελίδα

https://www.m-era.net/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (6 αποτελέσματα)


Sustainable and Resilient Agriculture For Food And Non-Food Systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2963 Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015

Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές» (Ακρωνύμιο: FACCE– JPI).

Transnational SOLAR-ERA.NET Calls PV3 and CSP3 (pre-proposal)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2936 Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2015

Η Διεθνική Πρόσκληση που εξαγγέλθηκε από το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET στις 10 Δεκεμβρίου 2014, αφορά σε δύο κύρια θέματα και ειδικότερα στις τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών (Photovoltaics – PV) και Συγκεντρωτικών Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Electricity – ...

Water Challenges for a Changing World

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2968 Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2015

Το Δίκτυο Water Works 2014, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» προγραμματίζει να ανακοινώσει Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων το Μάρτιο του 2015.

M-ERA.NET JOINT CALL 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2948 Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2015

EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3529 Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2016

Το Έργο «ERANETMED» στοχεύει στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Έρευνα, μέσω της σύμπραξης Εθνικών Προγραμμάτων και Οργανισμών Χρηματοδότησης Κρατών Μελών ή και Συνεργαζόμενων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Χώρες Μεσογειακής Συνεργασίας (Mediterranean Partner ...

M-ERA.NET JOINT CALL 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5486 Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2019

Ο στόχος της πρόσκλησης M -ERA.NET 2019 είναι να επιτρέψει τη διεξαγωγή διακρατικών σχεδίων Έρευνας & Ανάπτυξης μεταξύ εταίρων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από περιφερειακά / εθνικά προγράμματα.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.