ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περίληψη

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών σε επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, κατά την ειρηνική περίοδο.


Περιγραφή Προγράμματος

Η λειτουργία του Μηχανισμού υποστηρίζεται κυρίως από:

 • το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης - Monitoring and Information Center (MIC) στις Βρυξέλλες,
 • το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης - Common Emergency Communication and Information System - CECIS,
 • τις βάσεις δεδομένων (Ομάδες Επέμβασης, Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης) με τους διαθέσιμους πόρους και
 • το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειρογνωμόνων.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€223,776,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50% - 95%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
τηλ.: +357 22 403448
φαξ: +357 22 315638

Σημείο Επαφής EE

DG Humanitarian Aid & Civil Protection:
http://ec.europa.eu/echo/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanismΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (16 αποτελέσματα)


Call for proposals 2015 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2967 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2015

Στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή έργων που υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις προσπάθειες των συμμετεχόντων κρατών και των επιλέξιμων τρίτων χωρών στον τομέα της πρόληψης και ετοιμότητας, σε θέματα πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση σε τομείς όπου μια κοινή ευρωπαϊκή ...

Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2993 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2015

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας Ασκήσεις 2015 αποσκοπεί στη στήριξη ασκήσεων που προσομοιώνουν την κατάσταση και τις συνθήκες των σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ( που οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ) .

Call for proposals for buffer capacities for addressing temporary shortcomings in extraordinary disasters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3476 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2016

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων σε έκτακτες καταστροφές.

Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3477 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2016

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι να βελτιώσει την ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση σε όλα τα είδη των καταστροφών , συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης και των χημικών , βιολογικών, ραδιολογικών , πυρηνικών καταστροφών , καθώς και των συνδυασμένων καταστροφών και ...

Call for proposals for buffer capacities for addressing temporary shortcomings in extraordinary disasters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3844 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων σε έκτακτες καταστροφές.

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution/ UCPM-2017-PP-PREP-AG: PREPAREDNESS in civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3929 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση.   Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι: α) Βελτίωση της ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής ...

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution/ UCPM-2017-PP-PREV-AG: PREVENTION in civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3930 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση.   Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι: α) Να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των ...

UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM / Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4031 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την συγχρηματοδότηση έργων τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ανταπόκρισης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει ...

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution / PREVENTION in civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5110 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση. Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι: Να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μέλη ...

Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution / PREPAREDNESS in civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5111 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση. Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι: (α) Βελτίωση της ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ...

Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5208 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την συγχρηματοδότηση σχεδίων άσκησης που στοχεύουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ανταπόκρισης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5444 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περτιπτώσεις καταστροφών. Η παρούσα πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής ...

Union Civil Protection Mechanism Full Scale Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5458 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη χρηματοδότηση έργων άσκησης πολιτικής προστασίας που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης πλήρους κλίμακας σε ένα πολυεθνικό σενάριο ...

Prevention and Preparedness Projects in Civil Protection and Marine Pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5748 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περτιπτώσεις καταστροφών. Η παρούσα πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή στις χώρες της ...

Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5792 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2020

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε κάθε είδους καταστροφές εντός ή εκτός των κρατών μελών του μηχανισμού, παρέχοντας ένα περιβάλλον δοκιμών και μια ευκαιρία μάθησης για όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις βοήθειας πολιτικής ...

Union Civil Protection Mechanism Knowledge Network: Network Partnership

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5848 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του ενωσιακού δικτύου γνώσης πολιτικής προστασίας ως περιεκτικής πλατφόρμας κοινής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, ορθών πρακτικών και δικτύωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί κοινή κατανόηση και κοινή κουλτούρα πρόληψης, ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.