ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Περίληψη

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία για την Ευρώπη για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.


Περιγραφή Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  1. Παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών για την υποστήριξη της ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας ορθά τις προτεραιότητες της, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πεδίων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών των Ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων φορέων λήψης αποφάσεων, των ερευνητών, των επιχειρήσεων και των ευρωπαίων πολιτών γενικότερα, με ένα οικονομικό αποδοτικό τρόπο.
  2. Εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας.
  3. Ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στις παγκόσμιες επίσημες στατιστικές.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€234,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-95%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

Eurostat User Support Network

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/help/user_support

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ess_eurostat/statistical_programmes

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/grantsΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (1 αποτελέσματα)


Modernisation of public sector accounting on an accruals basis in support of European Public Sector Accounting Standards

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5202 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη για την εκτέλεση εργασιών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων δημοσιονομικής λογιστικής του δημόσιου τομέα βάσει της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση με σκοπό την ενδεχόμενη εφαρμογή του EPSAS.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.