ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό θα το επιτύχει το πρόγραμμα συμ­βάλλοντας στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των νόμιμων και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την αυτοοργάνωση για λόγους διαφύλαξης των συμφερόντων τους, και στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλους τομείς πολιτικής. Το πρόγραμμα συμπληρώνει, υποστηρίζει και παρακολουθεί τις πολιτικές των κρατών μελών.


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για τους Kαταναλωτές 2014-2020 έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, να παρέχει στήριξη προς την ανάπτυξη, την καινοτομία και την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όσο επίσης και την ενεργή συμμετοχή στην ενιαία αγορά.

Με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα (2007-2013), το νέο πρόγραμμα για τους καταναλωτές θα συμβάλει, με προϋπολογισμό 188,8 εκατομμύρια ευρώ, τη στήριξη της πολιτικής των καταναλωτών της ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

 

Το πρόγραμμα εστιάζει σε τέσσερις βασικούς στόχους:

  • μια ενιαία αγορά ασφαλών προϊόντων προς όφελος των πολιτών και ως συστατικό των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και των εμπόρων,
  • μια ενιαία αγορά όπου οι πολίτες θα εκπροσωπούνται από επαγγελματικές οργανώσεις καταναλωτών που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος,
  • μια αγορά όπου οι πολίτες γνωρίζουν και ασκούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών, έχοντας πρόσβαση σε μηχανισμούς έννομης προστασίας σε περίπτωση προβλημάτων, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε δικαστικές διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες και δαπανηρές τόσο για τους ιδίους αλλά και τις κυβερνήσεις,
  • μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων για την υποστήριξη της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την υποστήριξη τους μέσω συμβουλών.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€188,829,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-95%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

Consumers, Health and Food Executive Agency

[email protected]

τηλ: +352-4301-32015

φαξ:+352-4301-30359

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.htmlΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (13 αποτελέσματα)


Funding For Complaints Data Transfer

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2756 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2014

Ο γενικός στόχος της δράσης είναι να διασφαλίσει την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς από τη σκοπιά του καταναλωτή, βελτιώνοντας έτσι τη βάση τεκμηρίωσης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2746 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους μηχανισμούς χρηματοδότησης συγκεκριμένων κοινών δράσεων μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, στο πλαίσιο του στόχου I Δράση 2 του Προγράμματος για τους Καταναλωτές 2014-2020: ...

FINANCIAL CONTRIBUTIONS TO THE FUNCTIONING OF A UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2748 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην παροχή οικονομικών συνεισφορών (επιχορηγήσεις λειτουργίας) για τη λειτουργία οργανώσεων των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών.

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE (GPSD)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3104 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2015

Οι προτεινόμενες κοινές δράσεις θα πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων ( ΟΓΑΠ ) , μέσω της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση , την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της ασφάλειας των ...

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE (GPSD)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3536 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2016

Οι προτεινόμενες κοινές δράσεις θα πρέπει να βελτιώνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2001 / 95 / ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων , μέσω της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση , την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της ασφάλειας των ...

FINANCIAL CONTRIBUTIONS TO JOINT ACTIONS TO IMPROVE COOPERATION BETWEEN ENFORCEMENT AUTHORITIES OF CONSUMER RIGHTS / CONS-JA-Joint Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4051 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους μηχανισμούς χρηματοδότησης συγκεκριμένων κοινών δράσεων μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (CPC)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4116 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2017

Οι προτεινόμενες κοινές δράσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την εφαρμογή του κανονισμού 254/2014 της ΕΕ για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Αυτές οι δράσεις θα διευκολύνουν επίσης την εφαρμογή του ...

OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS REPRESENTING CONSUMER INTERESTS / CONS-EU-ORG-2019-2021 FPA

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5260 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 έχει ως στόχο την παροχή οικονομικής ενίσχυσης (επιδοτήσεις λειτουργίας) για τη λειτουργία των οργανώσεων των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης μέσω της σύναψης συμφωνιών - πλαισίων εταιρικής σχέσης για μέγιστη διάρκεια τριών ετών - που καλύπτουν τα έτη λειτουργίας ...

GRANTS FOR JOINT ACTIONS WITH MEMBER STATES TO SUPPORT ACCESS TO ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS FOR CONSUMERS / Access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5323 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2018

Στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ9 αναπτύσσοντας τη δικτύωση εθνικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προωθώντας δραστηριότητες παρακολούθησης της λειτουργίας και της ...

Grants for actions with Member States for capacity building of the alternative dispute resolution bodies for consumer disputes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5541 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που συμμορφώνονται με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τους ευάλωτους καταναλωτές, αναπτύσσοντας τη δικτύωση εθνικών φορέων εναλλακτικής ...

Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5542 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη των αρχών και των άλλων αρμόδιων φορέων του CPC βάσει του κανονισμού (EC) 2006/2004 και του κανονισμού (EU) 2017/2394 συγχρηματοδοτώντας μέτρα σε μία ή και στις δύο ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Προετοιμασία των αρχών του CPC, ...

Grants for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection law

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5810 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2020

Οι επιχορηγήσεις μπορούν να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η προετοιμασία των αρχών, άλλων συναφών φορέων και άλλων ενδιαφερομένων μερών για τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, την κατάρτιση προσωπικού, τη δημιουργία διαδικτυακών διεπαφών και εργαλείων παρακολούθησης, εργαλεία δικτύωσης ...

Grants for actions with Member States for capacity building of the alternative dispute resolution bodies for consumer disputes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5846 Όνομα Προγράμματος: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που συμμορφώνονται με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για τους ευάλωτους καταναλωτές, αναπτύσσοντας τη δικτύωση εθνικών φορέων εναλλακτικής ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.