ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περίληψη

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
 • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης,
 • να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων,
 • ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε μία οριζόντια δράση:

 • Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης.

Το σκέλος αυτό θα υποστηρίξει δραστηριότητες οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα για προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και σχετικά με τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύει να χρηματοδοτήσει έργα που εξετάζουν τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά τον ναζισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα, τον φασισμό, τον σταλινισμό και τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα) και να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων των εγκλημάτων τους.

Το σκέλος συμπεριλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που αφορούν άλλες καθοριστικές στιγμές και σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος, ιδίως με σκοπό την προσέγγιση της νεότερης γενιάς.

Τα έργα του σκέλους αυτού αναμένεται να περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οργανισμών (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ.) ή να αναπτύσσουν διάφορες μορφές δραστηριοτήτων (έρευνα, άτυπη εκπαίδευση, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.λπ.) ή να εντάσσουν πολίτες που προέρχονται από διάφορες ομάδες-στόχους.

Επιπλέον, τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διακρατικό επίπεδο (δημιουργία και λειτουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων και δικτύων) ή με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

 • Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο. Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι η Αδελφοποίηση πόλεων, τα Δίκτυα πόλεων και τα Έργα της κοινωνίας των πολιτών.

Το σκέλος αυτό θα υποστηρίξει δραστηριότητες που καλύπτουν τη συμμετοχή των πολιτών κατά την ευρύτερη δυνατή έννοια με ιδιαίτερη εστίαση σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης, με σκοπό να συμμετάσχουν έμπρακτα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια και με όλους τους θεσμικούς συνομιλητές και περιλαμβάνει ιδίως: δραστηριότητες καθορισμού ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη στη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας και στη διαπραγμάτευση προτάσεων πολιτικής, παροχή ανάδρασης σε σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται. Αναμένεται επίσης ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουν μεθόδους διάρθρωσης για να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματά τους θα έχουν διάρκεια. Το σκέλος αυτό καλύπτει επίσης έργα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν ευκαιρίες για αμοιβαία κατανόηση, αλληλεγγύη διαπολιτισμικής μάθησης, κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€185,468,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της Ένωσης δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το σύνολο των δαπανών του έργου.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Εθνικά Σημεία Επαφής

Το Εθνικό Σημείο Επαφής αναμένεται να οριστεί σύντομα

Σημείο Επαφής EE

EACEA - Ενεργός συμμετοχή πολιτών Μονάδα P7
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1140 Brussels - Belgium
φαξ:+32 2 296 23 89
ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή μνήμη:
email: [email protected]

Σκέλος 2 - Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:
email: [email protected] (Έργα της κοινωνίας των πολιτών)
email: [email protected] (Αδελφοποίηση πόλεων & Δίκτυα πόλεων)

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (42 αποτελέσματα)


Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2687 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Το σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή μνήμη υποστηρίζει δραστηριότητες οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα για προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και σχετικά με τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύει να χρηματοδοτήσει έργα που εξετάζουν τα αίτια των ...

Strand 2: Democratic engagement and civic participation: Town Twinning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2691 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.              

Strand 2: Democratic engagement and civic participation: Networks of Towns

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2692 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

Strand 2: Democratic engagement and civic participation Measure Civil Society Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2694 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους ...

Strand 2: Democratic engagement and civic participation: Town Twinning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2699 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.              

Strand 2: Democratic engagement and civic participation Networks of Towns

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2700 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

Europe for Citizens Strand 2: Democratic engagement and civic participation Measure Civil Society Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2930 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2015

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους ...

Europe for Citizens Strand 2: Democratic engagement and civic participation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2931 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2015

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

Europe for Citizens Strand 1. European remembrance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2933 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2015

Το σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή μνήμη υποστηρίζει δραστηριότητες οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα για προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και σχετικά με τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύει να χρηματοδοτήσει έργα που εξετάζουν τα αίτια των ...

Networks of towns 2015 - Second deadline

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3105 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2015

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

Town twinning 2015 - second deadline

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3106 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2015

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.              

Civil society projects 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3411 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2016

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες.

Networks of Towns

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3413 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2016

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση ...

Town twinning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3414 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2016

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.

European Remembrance 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3415 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2016

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η σημασία τους, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του παρελθόντος ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος. ...

Networks of Towns

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3409 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2016

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη ...

Town twinning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3410 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2016

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. 

Civil society projects 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3457 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες.

European Remembrance 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3459 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η σημασία τους, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του παρελθόντος ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος.

Networks of Towns 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3565 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη ...

Town twinning 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3567 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. 

Networks of Towns 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4130 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2017

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

Town Twinning 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4131 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2017

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. 

Operating grants - Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4239 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2017

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: • η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές αξίες και τον σκοπό της Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα από την ανάπτυξη ζωηρού διαλόγου, προβληματισμού ...

Town Twinning 2018 - Round 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4940 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.

Networks of Towns 2018 - Round 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4944 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

European Remembrance 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4134 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του σκέλους θα προσφέρουν προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και τις κοινές αξίες, π.χ. Αντικατοπτρισμός σχετικά με τις αιτίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, τιμώντας τα θύματα των ...

Civil Society Projects 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4146 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και οργανώνονται μέσω δικτύων που αφορούν άμεσα τους πολίτες. Τα έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διαφορετικούς ορίζοντες σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης, ...

Town Twinning 2018 - Round 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5291 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2018

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.

Networks of Towns 2018 - Round 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5292 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2018

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ...

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action Grants 2019 / Strand 1: European remembrance - EUROPEAN REMEMBRANCE PROJECTS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5405 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2019

Το σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Mνήμη, στηρίζει δραστηριότητες με τις οποίες θα ενθαρρύνεται ο προβληματισμός σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, λαμβανομένης υπόψη της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει στη χρηματοδότηση έργων που ...

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (Round 1)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5417 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2019

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων πόλεων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων με θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυετείς προτεραιότητες. Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να οργανώνουν τις ...

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens programme – Action Grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - NETWORKS OF TOWNS (Round 1)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5416 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2019

Δήμοι και ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται σε κοινή θεματική ενότητα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων ώστε να καταστήσουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ...

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens programme – actions grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5418 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα και στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ...

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - TOWN TWINNING (Round 2)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5419 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων πόλεων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων με θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυετείς προτεραιότητες. Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να οργανώνουν τις ...

Call for proposals N° EACEA-51/2018: Europe for Citizens Programme – Action Grants 2019 / Strand 2: Democratic engagement and civic participation - NETWORKS OF TOWNS (Round 2)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5420 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019

Δήμοι και ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται σε κοινή θεματική ενότητα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων ώστε να καταστήσουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ...

Town Twinning 2020 – Round 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5746 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2020

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. 

European Remembrance 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5747 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2020

Το σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Mνήμη, στηρίζει δραστηριότητες με τις οποίες θα ενθαρρύνεται ο προβληματισμός σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, λαμβανομένης υπόψη της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει στη χρηματοδότηση έργων που ...

Networks of Towns 2020 - Round 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5745 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2020

Δήμοι και ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται σε κοινή θεματική ενότητα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων ώστε να καταστήσουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ...

Networks of Towns 2020 - Round 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5758 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2020

Δήμοι και ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται σε κοινή θεματική ενότητα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων ώστε να καταστήσουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όσο αφορά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ...

Town Twinning 2020 – Round 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5759 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2020

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος.

Civil Society Projects 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5744 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2020

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα και στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.