ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περίληψη

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.  Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια €3,4 δις. και 4,170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα συνεχίζει να χρηματοδοτεί δράσεις για την προστασία της φύσης, το περιβάλλον και το κλίμα. Για την περίοδο 2014 – 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE είναι €3.46 δις.


Περιγραφή Προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

 • Να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.
 • Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.
 • Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το Πρόγραμμα LIFE θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης και άλλων ευρωπαϊκών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης.

Για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο το Πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο Υποπρογράμματα:

Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων»  
 • «Φύση και Βιοποικιλότητα»  
 • «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση»

Το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» έχει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • «Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής»  
 • «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»  
 • «Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση»

Υπάρχουν διάφορα είδη έργων LIFE. Τα πιο συχνά είναι τα «παραδοσιακά» έργα, τα οποία είναι είτε πιλοτικά, είτε επίδειξης, είτε έργα βέλτιστων πρακτικών, καθώς και έργα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Υπάρχουν επίσης τα Ολοκληρωμένα Έργα, Έργα Τεχνικής Βοήθειας, Έργα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, Προπαρασκευαστικά ‘Έργα και δύο Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF) και Μέσο Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE)).

Από το 2015 η Κύπρος έχει το δικό της Έργο οικοδόμησης δυναμικού/ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω του Προγράμματος LIFE. Το έργο ονομάζεται LIFE Cyclamen και στόχος του είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του Κυπριακού Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος LIFE, για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα και την αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων μέσω επιτυχών προτάσεων. Για να μάθετε περισσότερα για το Έργο LIFE Cyclamen αλλά και για το Πρόγραμμα LIFE, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lifecyclamen.com.cy.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής μπορεί να σας προσφέρει εντελώς δωρεάν την απαιτούμενη υποστήριξη:

 • Καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων
 • Στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Εργαστήρια & Σεμινάρια
 • Δικτύωση
 • Αναζήτηση συνεργατών

Συνολικός Προϋπολογισμός

€3,456,655,000 (3.46 δις)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

55-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Πρόγραμμα LIFE ΔΕΝ χρηματοδοτεί φυσικά πρόσωπα.

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αρμόδια Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
CY - 1498 Λευκωσία

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
κα Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408926
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
κα Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλ.: +357 22408962
Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

https://ec.europa.eu/info/departments/environment_en

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/easme/en/lifeΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (63 αποτελέσματα)


2020 Call for proposals for Integrated Projects under the LIFE sub-programme for Environment

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5831 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 6 Οκτωβρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Νοέμβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Μάρτιος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Τα ολοκληρωμένα έργα είναι έργα που υλοποιούνται σε ευρεία ...

2020 Call for proposals for Integrated Projects under the LIFE sub-programme for Climate Action

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5834 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 6 Οκτωβρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Νοέμβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Μάρτιος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Τα ολοκληρωμένα έργα είναι έργα που υλοποιούνται σε ευρεία ...

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5835 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τρία είδη έργων της δράσης για το κλίμα: Έργα για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος Έργα για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος Έργα για κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants -Environment Sub-programme: Technical Assistance Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2723 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Integrated Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2722 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Operating grants to European environmental and/or climate NGOs- Call for proposals for 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2781 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Μη - κυβερνητικές οργανώσεις ( ΜΚΟ ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος ή / και στη δράση για το κλίμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για τις επιχορήγηση των λειτουργικών τους εξόδων από το πρόγραμμα LIFE . Οι επιχορηγήσεις αυτές καλύπτουν ορισμένες διοικητικές και λειτουργικές ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2720 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2725 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Preparatory Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2721 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

NGO operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2969 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2015

Οι χορηγίες λειτουργίας καλύπτουν συγκεκριμένα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα μη κερδοσκοπικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι ενεργοί στον τομέα του περιβάλλοντος ή της κλιματικής αλλαγής και ασχολούνται με την ανάπτυξη και υλοποίηση Κοινοτικών πολιτικών ...

NGO operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5708 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2015

Οι χορηγίες λειτουργίας καλύπτουν συγκεκριμένα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα μη κερδοσκοπικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι ενεργοί στον τομέα του περιβάλλοντος ή της κλιματικής αλλαγής και ασχολούνται με την ανάπτυξη και υλοποίηση Κοινοτικών πολιτικών ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2974 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants -Climate Action Sub-programme: Technical Assistance Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2977 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants -Environment Sub-programme: Technical Assistance Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2973 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Capacity Building Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2724 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Capacity Building Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2726 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Integrated Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2976 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Integrated Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2972 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2970 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Preparatory Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2971 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Preparatory Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2975 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Traditional projects Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3431 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Traditional projects Environment (ENV - Environment and Resource Efficiency)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3426 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Technical Assistance Projects Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3429 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Technical Assistance Projects Climate

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3433 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Traditional projects Environment (NAT - Nature and Biodiversity and GIE - Environmental Governance and Information)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3434 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Preparatory Projects Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3427 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Integrated Projects Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3428 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Integrated Projects Climate

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3432 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4032 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Οι στόχοι αυτής της δράσης είναι η προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης του περιβάλλοντος ή / και του κλίματος. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να εντοπιστούν και να υποστηριχθούν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που είναι σε θέση να ενισχύσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / LIFE Preparatory Projects for the European Solidarity Corps

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4073 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Technical Assistance projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4075 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Climate Change Mitigation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4066 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Climate Change Adaptation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4067 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Climate Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4068 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Environment & Resource Efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4069 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Nature & Biodiversity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4070 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Environmental Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4071 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Preparatory projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4072 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Integrated projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4074 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

Calls for Proposals for Action Grants to finance "Technical Assistance Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5228 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2018

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

Call for Proposals for Operating Grants to finance Specific Grant Agreements (SGAs) with the Non-Governmental Organisations (NGOs) that concluded a Framework Partnership Agreements (FPAs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5230 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2018

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

Calls for Proposals for Action Grants to finance "Preparatory Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5229 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2018

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

2018 Call for proposals for Traditional Projects under the LIFE sub-programme for Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5224 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

2018 Call for proposals for Traditional Projects under the LIFE sub-programme for Climate Action (2 stage call)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5226 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 15 Ιουνίου 2018: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2018: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση 15 Ιανουαρίου 2019: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής ...

Calls for Proposals for Action Grants to finance "Integrated Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5227 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 15 Ιουλίου 2018: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων (concept notes) 28 Φεβρουαρίου 2019: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης από τους επιλεγμένους υποψηφίους Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη ...

2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5503 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης, μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή των πολιτικών.

2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5707 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης, μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή των πολιτικών.

2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5509 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2019

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...

2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5508 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2019

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...

2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5504 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2019

Η προτεραιότητα για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των Πόρων του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον, έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες ...

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – nature and biodiversity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5505 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία σε ...

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance & information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5507 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση  του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ. Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό ...

2019 Call for proposals for Integrated Projects under both LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5706 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2019

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και από τα δύο υποπρογράμματα LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κίμα) και θα καλύπτει επιχορηγήσεις για δράσεις στο πλαίσιο των "Ολοκληρωμένων Έργων".

2019 Call for proposals for Integrated Projects under both LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5511 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2019

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και από τα δύο υποπρογράμματα LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κίμα) και θα καλύπτει επιχορηγήσεις για δράσεις στο πλαίσιο των "Ολοκληρωμένων Έργων".

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5510 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2019

Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα πρέπει να στηρίξουν την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και να προετοιμάσουν την ΕΕ για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής τα προσεχή έτη. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τρεις πτυχές της δράσης για ...

Calls for proposals for action grants to finance "preparatory projects" under the LIFE sub-programmes for environment (Second Round)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5704 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2019

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος LIFE, τα Προπαρασκευαστικά Έργα καλύπτουν ειδικές ανάγκες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπίπτει το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον. 

Calls for proposals for action grants to finance "preparatory projects" under the LIFE sub-programmes for environment (Third Round)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5705 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ: 1η καταληκτική ημερομηνία: 4 Νοεμβρίου 2019 2η καταληκτική ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2020 3η καταληκτική ημερομηνία: 25 Μαρτίου 2020 Τα προπαρασκευαστικά σχέδια στα οποία στοχεύει η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπούν στην προετοιμασία της ...

2020 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5828 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 14 Ιουλίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Φεβρουάριος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Η προτεραιότητα για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των ...

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – nature and biodiversity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5829 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 14 Ιουλίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Φεβρουάριος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα ...

2020 LIFE call for proposals for Traditional projects – Environmental Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5830 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 14 Ιουλίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Φεβρουάριος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση ...

2020 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5832 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...

2020 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5833 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.