ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περίληψη

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αύξηση της διακρατικής συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη πρόληψη της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προσφέροντας κοινή ειδική κατάρτιση για το προσωπικό των εθνικών, περιφερειακών διοικήσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους.


Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα « Ηρακλής  ΙΙΙ» υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της απάτης στον τομέα του λαθρεμπορίου τσιγάρων και   στα προϊόντα  απομίμησης ( counterfeiting ). Το πρόγραμμα βοηθά τις εθνικές αρχές υπεύθυνες  για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην  καταπολέμηση των παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων με τη χρηματοδότηση τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης και με δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€104,918,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_elΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (30 αποτελέσματα)


Sector External Anti-Fraud Training Programme (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2414 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2014

Στόχος είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες συμβάλλουν με λειτουργικό ή/και προληπτικό τρόπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Technical Assistance (Programme HERCULE III)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2729 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει δράσεις που υλοποιούνται από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΕ («Τεχνική Βοήθεια»).

Legal Training and Studies (Programme HERCULE III)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2730 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα («Nομική Kατάρτιση»), τα οποία μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και μελετών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Training & Conferences (Programme HERCULE III)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2731 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή επιχορηγήσεων για την οργάνωση στοχευμένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης ανάλυσης κινδύνου, καθώς και κατάλληλα συνέδρια που στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν ένα ισοδύναμο επίπεδο ...

Call for Proposals Technical Assistance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3154 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τεχνικής Βοήθειας καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής τους ικανότητας για την καταπολέμηση της απάτης , της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που διαπράττονται εις βάρος των ...

Call for Proposals Legal Training and Studies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3155 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2015

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νομική κατάρτιση και μελέτες καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις , ερευνητικά ιδρύματα , πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να υποβάλουν αιτήσεις για ενέργειες ανάπτυξης υψηλού επιπέδου ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη διοργάνωση συνεδρίων, ...

Call for Proposals Training and Conferences

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3156 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2015

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κατάρτιση και συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα , πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις όπως η οργάνωση στοχευμένων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ...

Hercule III

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2999 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2015

Φέτος , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 14,1 εκατ ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της απάτης Hercule III για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης , της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων .

Technical Assistance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3505 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τεχνικής Βοήθειας καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για τις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής τους ικανότητας για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που διαπράττονται εις βάρος ...

Legal Training and Studies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3506 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2016

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Νομική Κατάρτισης και Μελετών καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ιδρύματα , πανεπιστήμια και μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί να υποβάλουν αιτήσεις για τις δράσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού προφίλ (συμπεριλαμβανομένων των ...

Training and Conferences

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3507 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2016

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Kατάρτιση και Συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια ,μη κυβερνητικούς και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις όπως η οργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων , συνεδρίων με σκοπό ...

LAW TRAINING AND STUDIES-2017: Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4090 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

LAW TRAINING AND STUDIES-2017: Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4091 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

LAW TRAINING AND STUDIES-2017: Periodical publications

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4094 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TRAINING AND CONFERENCES-2017: Targeted, specialised training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4095 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TRAINING AND CONFERENCES-2017: Conferences

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4096 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TRAINING AND CONFERENCES-2017: Exchanges of staff

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4097 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TECHNICAL ASSISTANCE-2017: Investigation tools

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4098 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TECHNICAL ASSISTANCE-2017:Dectection devices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4099 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TECHNICAL ASSISTANCE-2017:Automated Number Plate Recognition Systems (ANPRS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4100 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TECHNICAL ASSISTANCE-2017:Destruction of seizures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4101 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TRAINING AND CONFERENCE-2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5251 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2018

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

LAW TRAINING AND STUDIES-2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5252 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2018

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

TECHNICAL ASSISTANCE-2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5253 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2018

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων». Ο ειδικός στόχος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, ...

Legal Training and Studies-2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5488 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) η βελτίωση της πρόληψης και της διερεύνησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων πέραν των σημερινών επιπέδων μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής και πολυεπιστημονικής συνεργασίας. β) να αυξήσει την προστασία των ...

Technical Assistance-2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5489 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων παρέχοντας τεχνική και επιχειρησιακή στήριξη στις εθνικές έρευνες και ειδικότερα στις τελωνειακές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου. β) να ...

Training and Conference-2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5490 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) βελτίωση της πρόληψης και της διερεύνησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων πέραν των σημερινών επιπέδων μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής και πολυεπιστημονικής συνεργασίας. β) να αυξήσει την προστασία των ...

Legal Training and Studies-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5813 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2020

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) η βελτίωση της πρόληψης και της διερεύνησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων πέραν των σημερινών επιπέδων μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής και πολυεπιστημονικής συνεργασίας. β) να αυξήσει την προστασία ...

Technical Assistance - 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5814 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2020

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων παρέχοντας τεχνική και επιχειρησιακή στήριξη στις εθνικές έρευνες και ειδικότερα στις τελωνειακές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου. β) να ...

Training and Conference-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5815 Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2020

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: α) βελτίωση της πρόληψης και της διερεύνησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων πέραν των σημερινών επιπέδων μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής και πολυεπιστημονικής συνεργασίας. β) να αυξήσει την προστασία των ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.