ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), αποσκοπεί στο να υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών μεταξύ των τομέων αυτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (€30.400.000.000) κατανέμεται στους τρεις τομείς ως ακολούθως:

  1. Μεταφορές €24.05 δις
  2. Ενέργεια: €5.35 δις
  3. Τηλεπικοινωνίες: €1.04 δις


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) θα καθιστά δυνατή την προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Ειδικότερα, το ΔΣΕ θα υποστηρίζει την υλοποίηση εκείνων των έργων του κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων υποδομών και υπηρεσιών, ή στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών, στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Θα δοθεί προτεραιότητα στους ελλείποντες κρίκους στον τομέα των μεταφορών. Το ΔΣΕ θα συνεισφέρει επίσης στην υποστήριξη έργων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν λαμβάνουν ικανοποιητική χρηματοδότηση από την αγορά. 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη είναι να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. To ΔΣΕ επικεντρώνεται στην παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν περαιτέρω, και οι οποίες θα είναι βιώσιμες και διαχρονικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€30,400,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

30%-85%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Μεταφορές
  • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Μεταφορές:
Ελπίδα Επαμεινώνδα
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 806643
 

Τηλεπικοινωνίες:
Ιωάννης Ερωτοκρίτου
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
email: [email protected]
Τηλ.: + 357 22 814860

Ενέργεια:
Μιχάλης Χρυσάφης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22 409323

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facilityΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (117 αποτελέσματα)


Call for Proposals in the field of data-driven news production

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5898 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2020

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της αναφοράς για ευρωπαϊκά ζητήματα, από πανευρωπαϊκές απόψεις ή/και συγκρίνοντας διαφορετικές απόψεις από την Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, ενθαρρύνει την παραγωγή καινοτόμου περιεχομένου μέσω έρευνας και οπτικοποίησης βάσει δεδομένων και της διανομής τέτοιου ...

Preparatory Action on Media literacy for All - Call for proposals 2020

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5897 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2020

Η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ανάγνωσης των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη μέσω της προώθησης της καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων αλφαβητισμού των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κλιμάκωσης των υφιστάμενων λύσεων. Αναζητούνται καινοτόμες ...

2020 EU Student eCard Core Service Platform call

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5910 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2020

Ο στόχος της Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών της EU Student eCard (DSI) είναι η απλοποίηση του κινητικότητα μαθητών σε όλη την Ευρώπη. Θα επιτρέψει την αυτόματη αναγνώριση παντού στην Ευρώπη της φοιτητικής κατάστασης και ταυτότητας. Έτσι θα παρέχει στους μαθητές κινητικότητας εύκολη πρόσβαση στις ...

European Digital Media Observatory Second Phase - CEF Telecom call

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5900 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέσω της Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Προγράμματος Connect Europe Facility θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία εθνικών ή πολυεθνικών ερευνητικών κόμβων στα ψηφιακά μέσα. Τέτοιοι κόμβοι θα επικεντρωθούν στις αναδυόμενες ευπάθειες των ψηφιακών μέσων, οι οποίες έχουν ...

2020 CEF Telecom Call / Business Registers Interconnection System (BRIS)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5901 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν μία ή και τις δύο γενικές υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω: 1. Εφαρμογή ή αναβάθμιση του συστήματος διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS) 2. Εφαρμογή του συστήματος διασύνδεσης των ωφέλιμων μητρώων ιδιοκτησίας ...

2020 CEF Telecom Call - Cybersecurity

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5903 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που καλύπτουν μόνο έναν από τους στόχους που αναφέρονται παρακάτω:  Στόχος 1: Υποστήριξη για φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (OES), εθνικές αρμόδιες αρχές και κέντρα ανταλλαγής πληροφοριών και ανάλυσης (ISACs). ...

2020 CEF Telecom Call - eArchiving

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5905 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την υιοθέτηση λύσεων και προτύπων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης πέρα από τα Εθνικά Αρχεία, προσεγγίζοντας άλλα επίπεδα δημόσιας διοίκησης, δημόσιους οργανισμούς, διεθνείς φορείς, εταιρείες λογισμικού, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κ.λπ. και σε ...

2020 CEF Telecom Call - eHealth

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5906 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να συμβάλλουν: 1. Στη συνεχιζόμενη χρήση της ERN Collaborative Platform (ECP) και του Κλινικού Συστήματος Διαχείρισης Ασθενών (CPMS), που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και φροντίδα ...

2020 CEF Telecom Call - eProcurement

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5907 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν μία ή περισσότερες από τις γενικές υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω: 1. Εφαρμογή των eForms 2. Υλοποίηση του μητρώου συμβάσεων / Χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων 3. Εφαρμογή λύσεων που διασυνδέουν εθνικές πύλες ...

2020 CEF Telecom Call - Public Open Data

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5908 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Στόχος των προτάσεων πρέπει να είναι η δημιουργία διασυνοριακών και / ή υπηρεσιών διατομεακών τομέων που χρησιμοποιούν ξανά πληροφορίες που καθίστανται ευπρόσιτες / διαθέσιμες μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών, κατά περίπτωση. Οι προτεινόμενες ενέργειες ...

2020 CEF Telecom Call - European Platform for Digital Skills and Jobs

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5909 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης γενικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. Θα χρηματοδοτήσει τη σύνδεση των υποδομών (ιστοτόπων) των Εθνικών Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Συνασπισμών Θέσεων Εργασίας (εφεξής «Εθνικοί Συνασπισμοί») με την Κεντρική Πλατφόρμα Υπηρεσιών μέσω ...

CALL FOR PROPOSALS CONCERNING PROJECTS OF COMMON INTEREST UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN ENERGY INFRASTRUCTURE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2683 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/08/2014

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

CALL FOR PROPOSALS FOR ACCESS TO DIGITAL RESOURCES OF EUROPEAN HERITAGE (‘EUROPEANA’) CORE SERVICE PLATFORM

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2693 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2014

Με μόνο περίπου το 20% της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς να έχει ψηφιοποιηθεί και με περιορισμένη προβολή των ψηφιοποιημένων πόρων, ιδιαίτερα πέραν των εθνικών συνόρων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ύπαρξη τους στο διαδίκτυο και να επιδιωχθεί η περαιτέρω διασυνοριακή χρήση και αφομοίωση τους. Οι ...

Establishment of the SESAR Deployment Framework Partnership

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2739 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να θεσπίσει τη διαχείριση και την υλοποίηση της ανάπτυξης της διακυβέρνησης του SESAR. Στοχεύει επίσης στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του Διευθυντή ...

Electronic identification and authentication — eIdentificantion and eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2702 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας του Διαδικτύου στην κοινωνία και την οικονομία, και σε σχέση με τον κίνδυνο της κλοπής ταυτότητας και την κατάχρηση των προσωπικών πληροφοριών, οι νομικά δεσμευτικές πράξεις προϋποθέτουν ασφαλείς υπογραφές (ηλεκτρονική υπογραφή) και για την πρόσβαση ασφαλείς ...

2014 CEF Transport ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2782 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στα πολυετή  προγράμματα εργασίας. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία ...

2014 CEF Transport MULTI-ANNUAL WORK PROGRAMME CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2783 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί τη βάση για την οικονομική στήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) (μεταφορές) για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος . Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα στοιχεία των υποδομών και απαιτήσεων που καθορίζονται στις ...

Trans-European transport network (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2408 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2015

Οικονομική ενίσχυση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφορών. Προτεραιότητα 1 – Επιτάχυνση/ διευκόλυνση της εφαρμογής των έργων που εμπίπτουν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών. Προτεραιότητα 2 – Μέτρα προώθησης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις ...

Online Dispute Resolution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3378 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2015

Η υποστήριξη προορίζεται για τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών.

CEF Energy: first Call for Proposals 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2982 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2015

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για φέτος του CEF στον τομέα της Ενέργειας θα διαθέσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας - δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Programme Support Action (PSA) for Intelligent Transport Services for Road (ITS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3229 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2015

Οι ενέργειες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της παρούσας προτεραιότητας θα αποτελούνται από την εφαρμογή της μελέτης συντονισμού, εναρμόνισης και τυποποίησης στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων κυκλοφορίας και μετακίνησης.

CEF-TC-2015-1 – eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3029 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF-TC-2015-1 - eInvoicing 

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3030 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF-TC-2015-1 - Public Open Data Generic Services 

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3031 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF-TC-2015-1 - Safer Internet Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3032 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3158 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3230 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2015

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για φέτος του CEF στον τομέα της Ενέργειας θα διαθέσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας - δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3265 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα προωθήσει την εισαγωγή και την επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI ( ψηφιακή υποδομή υπηρεσιών ) μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στις οι χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, με σκοπό τον καθορισμό σημείων πρόσβασης

eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3266 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα προωθήσει την εισαγωγή και την επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI ( ψηφιακή υποδομή υπηρεσιών ) μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στις οι χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, με σκοπό τον καθορισμό σημείων πρόσβασης

Public Open Data Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3267 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα συμπληρώσει και θα επεκτείνει την υποστήριξη που παρέχει στους παρόχους δεδομένων με δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του 2014 , ιδιαίτερα όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που παράγονται από τις δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό / περιφερειακό / ...

Safer Internet Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3268 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Ο ειδικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να δημιουργήσει και να συνεχίσει να στηρίζει τις γενικές υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ , με βάση τη διαλειτουργικότητα με τον πυρήνα της πλατφόρμας της ΕΕ και των υπηρεσιών της .

eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3269 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να εσνωματωθούν οι λύσεις eTendering σε όλη την Ευρώπη με το eCertis.

eHealth Generic Services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3270 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών , έτσι ώστε να επιτευχθούν βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα ν ηλ-υγείας και υπηρεσιών και σε διαλειτουργικές εφαρμογές .

eIdentification and eSignature (eID)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3271 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Ο στόχος είναι η προώθηση της υιοθέτησης και η επιτάχυνση της χρήσης υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3488 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει έργα κοινού ενδιαφέροντος για να προετοιμαστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας .

2016 CEF Telecom call - BRIS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3458 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016

Τα αποτελέσματα προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: - Να επιτρέπεται στα μητρώα επιχειρήσεων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις, το μοντέλο δεδομένων και τα τυποποιημένα μηνύματα που προέρχονται από BRIS , το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ...

2016 CEF Telecom Call - EESSI

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3460 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016

Η πρόσκληση θα διευκολύνει τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων , για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη , με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας EESSI (πυρήνας) για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και επικοινωνία, καθώς και την επιχειρηματική υλοποίηση του έργου EESSI .

2016 CEF Telecom Call - eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3461 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην εφαρμογή και την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου για τις δημόσιες συμβάσεις .

eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3463 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η αύξηση της υιοθέτησης και η επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

eIdentification & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3464 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμαμε διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( ...

European eJustice Portal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3465 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενθάρρυνση της διασυνδεσιμότητας ( ανάπτυξη, εγκατάσταση , δοκιμή και λειτουργία) των γενικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει τις ενότητες της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη να εξυπηρετήσουν ένα ...

Public Open Data

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3466 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχιστεί η στήριξη προς την ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση και τη διασυνοριακή εναρμόνιση του τομέα των ανοικτών συνόλων δεδομένων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένων των πόλεων. 

Safer Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3593 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχίσει να στηρίζει το συντονισμό, τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πυρήνα της πλατφόρμας που παρέχει πρόσβαση και διανομή περιεχομένου κατάλληλου για παιδιά και της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων που ...

Second 2016 CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3576 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2016

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να επιτρέψει στα έργα κοινού ενδιαφέροντος να προετοιμαστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας .

Automated Translation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3467 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Ο κύριος στόχος των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί για το 2016 είναι να λειτουργήσει η πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας για την εφαρμογή του αυτοματοποιημένου μηχανισμού προσαρμογής με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας , καθώς και να επεκτείνει περαιτέρω τη συλλογή των ...

Cyber Security

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3468 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Οι δράσεις στο πλαίσιο του WP2016 είναι του τύπου «Γενικές υπηρεσίες» , όπως ορίζεται στον κανονισμό CEF . 

eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3469 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Τρεις δραστηριότητες θα υποστηριχθούν WP2016 . Μία θα είναι η πρόσληψη της ηλε-τιμολόγησης , η δεύτερη θα στηρίξει τους φορείς παροχής υπηρεσιών κατά την εφαρμογή των παραδοτέων τυποποίησης και η τρίτη συμπληρώνει τις προηγούμενες δύο με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών eDelivery .

Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3470 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Με βάση την υπάρχουσα υποδομή , η υποστήριξη CEF προορίζεται τόσο για το συντονισμό , τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας Europeana και των σχετικών προγραμμάτων ένταξης / σύμπραξης , καθώς και για γενικές υπηρεσίες .

2016 CEF Transport AP Cohesion call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3864 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2017

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2016 CEF Transport, υπάρχουν 4 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές: 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το Ταμείο Συνοχής, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό €1,1 δις. • 2016 CEF Transport AP Cohesion call: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ...

2017 CEF Telecom call / Business Registers Interconnection System (BRIS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3918 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Τα αποτελέσματα προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: - Να επιτρέπεται στα μητρώα επιχειρήσεων να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις, το μοντέλο δεδομένων και τα τυποποιημένα μηνύματα που προέρχονται από BRIS , το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ...

2017 CEF Telecom call / eIdentification (eID) & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3919 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμαμε διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( ...

2017 CEF Telecom call / Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3920 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Η πρόσκληση θα διευκολύνει τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων , για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη , με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας EESSI (πυρήνας) για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και επικοινωνία, καθώς και την επιχειρηματική υλοποίηση του έργου EESSI .

2017 CEF Telecom call / European e-Justice Portal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3921 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και σύνδεση των υπηρεσιών γενικής χρήσης με τις υφιστάμενες μονάδες της Ευρωπαϊκής Πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (την Βασική Πλατφόρμα της Υπηρεσίας), προκειμένου να εξυπηρετήσει ένα μεγαλύτερο κοινό να εκπληρώνειτη δημόσια ...

CEF/2017 CEF Transport Blending MAP Call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3916 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2017

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη ή στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση των υπάρχουσων υποδομών.  Επικεντρώνεται σε διασυνοριακά έργα και έργα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης ή τη γεφύρωση ελλειπόντων ...

2017 CEF Telecom Calls / eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4053 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να: - Συμβάλουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό eIDAS ώστε να επιτρέπεται η χρήση τους για την παροχή ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των ...

2017 CEF Telecom Calls / eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4054 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Η βασική ιδέα πίσω από τη δράση του ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών DSI είναι η προώθηση της διαλειτουργικότητας στον τομέα των ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων. Νέες δραστηριότητες θα προστεθούν στο DSI κατά τα προσεχή έτη έως το 2020 για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς των ...

2017 CEF Telecom Calls / eHealth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4055 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη της Βασικής Πλατφόρμας Υπηρεσιών για τις ηλεκτρονικές συνταγές και την περίληψη ασθενών που ξεκίνησε στο πλαίσιο του WP2015. Περιλαμβάνει την υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη της βασικής υπηρεσίας, καθώς και τη συντήρηση, την εξέλιξη, τη ...

2017 CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4052 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η πρόσκληση πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής ...

2017 CEF Telecom Calls / eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4057 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης συμβατών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες θα διευκολύνουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το σύνολο των παρεπόμενων παραδοτέων τυποποίησης, όπως ορίζει η οδηγία ...

2017 CEF Telecom Calls / eTranslation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4058 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους δύο στόχους: 1. Σχέδια γλωσσικών πόρων: σχέδια που στοχεύουν στη διευκόλυνση της αναγνώρισης, επεξεργασίας και συλλογής των γλωσσικών πόρων στα κράτη μέλη (π.χ. ανωνυμοποίηση, ομαδοποίηση, ευθυγράμμιση, μετατροπή, παροχή ...

2017 CEF Telecom Calls / Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4059 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων με επίκεντρο τον χρήστη με ένα ή δύο από τους ακόλουθους στόχους: 1. να παρέχει εργαλεία στους τελικούς χρήστες για να προβάλλουν, να μοιράζονται ή να εμπλουτίζουν υλικό που θσ είναι προσβάσιμο μέσω του Europeana, ...

2017 CEF Telecom Calls / Public Open Data

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4060 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2017

Προτεραιότητα αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των υπερυπολογιστών ως ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) που υποστηρίζουν τις προτεραιότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τους υπερυπολογιστές. ...

2017 CEF Transport MAP SESAR Call / Single European Sky

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4260 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τον ακόλουθο στόχο χρηματοδότησης του κανονισμού CEF: Χρηματοδότηση Στόχος 3: βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με παράλληλη διασφάλιση της ...

2018 CEF Telecom call / eIdentification (eID) & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5188 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμαμε διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( ...

2018 CEF Telecom call / Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5189 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Στόχος είναι να υποστηριχθούν τα πολιτιστικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι ώστε να αυξηθεί το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα υψηλής ποιότητας που είναι προσβάσιμα μέσω της Europeana και κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η χρήση ...

2018 CEF Telecom call / Safer Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5190 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Η πρόσκληση έχει ως στόχο να υποστηρίξει υπηρεσίες που συμβάλλουν στο να γίνει το Διαδίκτυο ένα έμπιστο περιβάλλον για τα παιδιά, παρέχοντας τις υποδομές για την ανταλλαγή πόρων, υπηρεσιών και πρακτικών μεταξύ των εθνικών Κέντρων Ασφαλέστερου Διαδικτύου και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες ...

CALL FOR APPLICATIONS UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN TELECOMMUNICATION NETWORKS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5265 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2018

Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποτελεί καθεστώς στήριξης για την παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής. 

2018 CEF Telecom call / Automated Translation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5191 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5192 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5193 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018 CEF Telecom call / Public Open Data (including HPC)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5194 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2018-2 CEF Energy call for proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5283 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/10/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η πρόσκληση πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής ...

2018 CEF Transport call for proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5276 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους ακόλουθους στόχους του κανονισμού CEF: • Χρηματοδότηση στόχου 1: γεφύρωση ελλειπόντων συνδέσμων, εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων. ...

2018 CEF Telecom call / Cyber Security

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5195 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / eHealth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5196 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5197 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / Online Dispute Resolution (ODR)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5198 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

2019 CEF Telecom call / European e-Justice Portal

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5199 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2018

Παρατίθεται στα Αγγλικά. 

Programme Support Action under the CEF Transport to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5395 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών για τους οδικούς άξονες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών συμβάλλουν ζωτικά στην πολυτροπικότητα του συστήματος μεταφορών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών ...

Projects on the Comprehensive Network

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5401 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την προτεραιότητα "Διασυνοριακά τμήματα για τους σιδηροδρόμους, τις οδούς και τις οδικές αρτηρίες" των εσωτερικών πλωτών οδών, των συνδέσεων και της ανάπτυξης θαλάσσιων λιμένων του συνολικού δικτύου TEN-T "

Automated Translation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5464 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

eIdentification & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5465 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5466 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

eInvoicing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5467 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5468 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

EU Student eCard

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5469 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

eArchiving Core Service Platform call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5470 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Call for proposals concerning Projects of Common Interest under the Connecting Europe Facility in the field of Trans-European Energy Infrastructure

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5512 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει στην προετοιμασία, εφαρμογή και εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας.

EU Student eCard - Core Service Platform

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5582 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μια δυνατή τεχνική υποδομή για την υποστήριξη των Ερωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας στους φοιτητές ασφαλή διασυνοριακή ηλεκτρονική αναγνώριση και αυθεντικοποίηση, καθώς και διασυνοριακή ...

Cybersecurity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5473 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Η πρόσκληση αυτή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις οικονομικές και πολιτικές ζημιές των περιστατικών στον κυβερνοχώρο, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος της ασφάλειας του κυβερνοχώρου για τα επιμέρους κράτη μέλη και για την ΕΕ στο σύνολό της. Η πρόσκληση ενδέχεται να οδηγήσει ...

eHealth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5474 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Η  παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη δέσμευση των κρατών μελών να δημιουργήσουν τα εθνικά σημεία επαφής για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth National Contact Points - NCPeH) και να διευρύνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription) και περιγραφής ...

eProcurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5475 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

European e-Justice

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5476 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και σύνδεση των γενικών υπηρεσιών  που επεκτείνουν την περιοχή κάλυψης των διαφόρων ενοτήτων της Βασικής Πλατφόρμας της Υπηρεσίας για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Αυτή η εξέλιξη είναι απαραίτητη για τη χρησιμότητα κάθε υπηρεσίας. ...

European Platform on Digital Skills and Jobs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5477 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη γενικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. Θα χρηματοδοτήσει τη σύνδεση των υποδομών (ιστοσελίδων) των Εθνικών Συνασπισμών για Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας («Εθνικοί Συνασπισμοί») με την κεντρική ...

Public Open Data

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5478 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Οι προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να απευθύνονται στη δημιουργία διασυνοριακών ή / και διατομεακών υπηρεσιών που επαναχρησιμοποιούν πληροφορίες που έγιναν αντιληπτές/διαθέσιμες μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών. Αυτό ...

CALL FOR PROPOSALS CONCERNING PROJECTS OF COMMON INTEREST UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK (CEF TRANSPORT 2019 - GENERAL ENVELOPE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5710 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους ακόλουθους στόχους του κανονισμού CEF: • Στόχος 1: γεφύρωση ελλειπουσών ζεύξεων, άρση των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων. • Στόχος 2: ...

CALL FOR PROPOSALS CONCERNING PROJECTS OF COMMON INTEREST UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY IN THE FIELD OF TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK (CEF TRANSPORT 2019 - COHESION ENVELOPE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5711 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους ακόλουθους στόχους του κανονισμού CEF: • Στόχος 1: γεφύρωση ελλειπουσών ζεύξεων, άρση των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων. • Στόχος 2: ...

Programme Support Action (PSA) under the CEF Transport to support Member States in collecting Key Performance Indicators (KPIs) for road safety

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5795 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2020

Στόχος της δράσης στήριξης είναι να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών στη συλλογή και την εναρμονισμένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους βασικούς δείκτες απόδοσης και να συμβάλει στην οικοδόμηση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμα συλλέξει και υπολογίσει τα σχετικά ...

2020 CEF ENERGY CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5809 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η πρόσκληση θα συμβάλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής κοινού ...

2020 CEF Telecom Call - eIdentification & eSignature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5845 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να ενοποιήσει το οικοσύστημα που βασίζεται στον κανονισμό eIDAS σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος όλων των πολιτών και των τομέων σε ολόκληρη την ΕΕ και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2020 CEF Telecom Call - Automated Translation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5803 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να μειώσει τα γλωσσικά εμπόδια στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά παρέχοντας πολύγλωσση υποστήριξη σε άλλες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών (DSIs), πανευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες διοικήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε τόσο οι πολίτες ...

2020 CEF Telecom Call - Blockchain

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5804 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η βελτίωση των χαρακτηριστικών κυβερνοασφάλειας, απόδοσης και απορρήτου των υφιστάμενων ευρωπαικών κόμβων υποδομής υπηρεσιών Blockchain (European Blockchain Service Infrastructure – EBSI) στα κράτη μέλη, η δημιουργία νέων κόμβων EBSI στα ...

2020 CEF Telecom Call - eDelivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5805 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη και λειτουργία των Σημείων Πρόσβασης και των Εκδοτών Υπηρεσιών Μεταδεδομένων (Service Medata Publishers) καθώς και την αναβάθμιση των λύσεων ανταλλαγής δεδομένων για την υποστήριξη και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του CEF ...

2020 CEF Telecom Call - European Platform for Digital Skills and Jobs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5806 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει το σχεδιασμός και την παράδοση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που ειδικεύονται σε ψηφιακούς τομείς και θα διαδοθούν μέσω της Πλατφόρμας Βασικών Υπηρεσιών Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης (Digital Skills and Jobs Core Service ...

2020 CEF Telecom Call - Europeana

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5807 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να ανοίξουν τις συλλογές τους και να προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στο Europeana με τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων και να τα στηρίξουν ώστε να αξιοποιήσουν ...

2020 CEF Telecom Call - Safer Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5808 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να καταστεί δυνατή η συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Κέντρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου (SIC) σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο προηγούμενων κλήσεων του προγράμματος CEF.

Call for proposals for the collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5884 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2020

Ο στόχος της δράσης στήριξης είναι να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών στη συλλογή και εναρμονισμένη αναφορά αυτών των δεικτών και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας του τις αρχές των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη συλλέξει και υπολογίσει τα σχετικά δεδομένα για τα KPI.

Preparatory Action "Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5882 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2020

Ο στόχος είναι η δημιουργία καινοτόμων πολιτιστικών κόμβων γύρω από τα κινηματογραφικά θέατρα, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει περιορισμένη κινηματογραφική και πολιτιστική υποδομή και όπου η κρίση Covid 19 είχε πολύ ισχυρό αντίκτυπο. Η πανδημία  έχει επηρεάσει βαθιά τους κινηματογράφους και ...

Pilot Project "A European public sphere: a new online media offer for young Europeans"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5883 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2020

Ο στόχος του πιλοτικού έργου είναι να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών πληροφοριών, σε διαφορετικές γλώσσες, γύρω από ευρωπαϊκά θέματα που επηρεάζουν τους νέους σε ολόκληρη την ΕΕ, που παρουσιάζονται σε ελκυστικές μορφές και μέσω πολλαπλών απόψεων όπως επίσης και προαγωγή ενδιαφέρουσων ...

Pilot Project: Internship opportunities for Minority Language Media

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5881 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2020

Ο στόχος του πιλοτικού έργου στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης είναι να παρέχει στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που εργάζονται σε μειονοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να ασκήσουν πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Αυτό θα συμβάλει στην ...

Art and the digital: unleashing creativity for European water management

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5911 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2020

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει την ένταξη των ψηφιακών συστημάτων στις τέχνες προκειμένου να προωθήσει ένα ευρωπαϊκό όραμα πολιτικής για το μέλλον του νερού και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη χρήση του νερού. Οι καλλιτεχνικές κατοικίες σε εταιρείες θα συμβάλουν στην αλλαγή ...

Call for Proposals - Smart local Administrations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5914 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προπαρασκευαστική δράση στον τομέα των ψηφιακών λύσεων για την εμπλοκή των πολιτών. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών και τις αλληλεπιδράσεις με τις δημόσιες διοικήσεις. Ο στόχος αυτής ...

Call for Proposals - The EU Platform for regions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5915 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προπαρασκευαστική δράση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων για τις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις. Ο στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ...

Call for Proposals: Pilot Project establishing an Exchange of media 'rising stars' to speed up innovation and increase cross-border coverage

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5913 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιλοτικό σχέδιο για τη δημιουργία ανταλλαγής μέσων «αυξανόμενων αστεριών» για την επιτάχυνση της καινοτομίας και την αύξηση της διασυνοριακής κάλυψης. Ο κύριος στόχος του πιλοτικού έργου στο πλαίσιο αυτής της ...

Call for proposals: Pilot Project Smart urban mobility involving autonomous vehicles

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5912 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2020

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει να βοηθήσει τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βιώσουν τα πλεονεκτήματα της έξυπνης, αυτόνομης κινητικότητας και της προστιθέμενης αξίας της στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ακολουθώντας αυτό το έργο, και χρησιμοποιώντας το επεκτάσιμο μοντέλο που ...

Audiovisual news content using media platforms in multiple EU languages

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5896 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2020

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αυξήσει την ποικιλία των οπτικοακουστικών ειδήσεων και του οπτικοακουστικού, ενημερωτικού προγραμματισμού που διατίθεται στους πολίτες, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των μέσων ενημέρωσης. Τα έργα που χρηματοδοτούνται βάσει αυτής της πρόσκλησης ...

Call for Proposals - Pilot Project on Media councils in the digital age

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5917 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πιλοτικό σχέδιο «Συμβούλια μέσων στην ψηφιακή εποχή». Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης έκδοσης του πιλοτικού έργου, ο στόχος αυτής της δράσης είναι να ενισχύσει και να αυξήσει την προβολή των δραστηριοτήτων των ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.