ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περίληψη

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013: τo Progress,το EURES και το Progress Microfinance. Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά τα προγράμματα σχηματίζουν τους τρεις άξονες του EaSI και υποστηρίζουν:

 • τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών με τον άξονα του PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού),
 • την επαγγελματική κινητικότητα με τον άξονα EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού),
 • την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα με τον άξονα Microfinance and Social Entrepreneurship (21% του συνολικού προϋπολογισμού).


Περιγραφή Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του EaSI είναι:

 • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας.
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
 • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€919,469,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

----- Άξονας PROGRESS: ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαινει αυτό το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. ----- Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει αυτό το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. ----- ΑΞΟΝΑΣ ΜΙΚΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Εθνικά Σημεία Επαφής

κα Ναταλία Ανδρέου
Διοικητικός Λειτουργός Α’
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401820
Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (86 αποτελέσματα)


Establishing and testing integrated interventions aimed at supporting people in (the most) vulnerable situations

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5876 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει καινοτόμα και πειραματικά έργα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο που στοχεύουν στη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών, μηχανισμών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη ατόμων σε (στις πιο) ευάλωτες ...

Competence centres for social innovation

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5916 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2020

Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτήσει την παροχή ειδικής υποστήριξης στις Διαχειριστικές Αρχές και τα εθνικά οικοσυστήματα για την κοινωνική καινοτομία, με αυτό που καλείται στο εξής «το εθνικό κέντρο ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία». Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει ...

PARES: Benchmarking between Employment Services (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2396 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2014

Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ‘PARES’ είναι να ενθαρρύνει τη σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2706 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις - αυτό σημαίνει ότι κάθε μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2705 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση, σε ΕΕ / διεθνικό επίπεδο, τις αλλαγές στην απασχόληση, της εργασίας και του κοινωνικού διάλογου που σχετίζεται με σχετικές προκλήσεις, όπως ο ...

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2707 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2014

Ο στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την προσαρμογή των συστημάτων εργασιακών σχέσεων σε αλλαγές στην απασχόληση και στην εργασία και προκλήσεις, όπως: η απασχόληση και η κοινωνική διάσταση των προτεραιοτήτων της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από ...

Preparatory action: Information centres for intra-EU migrant workers and posted workers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2708 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνδέεται με την υιοθέτηση από τους συν-νομοθέτες της νέας οδηγίας  σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους, στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων.   Ο συνολικός προϋπολογισμός που ...

Call for proposals for operating grants open to EU-level NGOs networks having signed a Framework Partnership Agreement for 2014-2017 and being active in the promotion of social inclusion and poverty reduction or active in the promotion of microfinance and social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2716 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/08/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να παρέχει επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα του 2015 (operating grants) στο πλαίσιο των εταιρικών συμφωνιών για την περίοδο 2014-2017 για την παροχή μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικτύων των ΜΚΟ σε ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2704 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2014

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου για τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και σχετικές προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση του εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, της ποιότητας της εργασίας, της ...

Social policy innovations supporting reforms in social services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2709 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που εντοπίστηκαν και για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αντιστοιχούν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ...

European Sector Skills Councils

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2737 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2014

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να είναι να ενθαρρύνει νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην αγορά εργασίας (όπως κοινωνικοί εταίροι, παροχείς επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, εταιρείες παροχής πληροφοριών αγοράς για την αγορά εργασίας, εταιρείες ...

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2717 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών, προκειμένου να ενισχυθεί η υλοποίηση, η εφαρμογή και η επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της πρακτικής παροχής υπηρεσιών.

Your first EURES job - Targeted mobility scheme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2747 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να τοποθετήσει τουλάχιστον 1800 νέους σε θέσεις εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθερων Συναλλαγων) EFTA / ΕΟΧ εκτός της χώρας διαμονής τους καθ 'όλη τη διάρκεια των επιλεγμένων έργων.

EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2744 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2014

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς επίσης και την υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.   

Support for social protection reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2763 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2014

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις ειδικές πτυχές των συστημάτων κοινωνικής προστασίας τους για να εντοπίσουν δυνατότητες για τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης του ...

Promoting the contribution of private savings to pension adequacy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2885 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/12/2014

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας των φορέων παροχής συντάξεων και οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και τη ...

Establishing a network on quality and cost-effectiveness in long-term care and dependency prevention

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2940 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να φέρει μαζί φορείς που μπορούν να αναπτύξουν αδιάσειστα στοιχεία σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων σε ένα ευρύ φάσμα μέτρων για να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη για μακροχρόνια περίθαλψη και την προσφορά της , συμπεριλαμβανομένης ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2984 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2015

H παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίσουν, σε επίπεδο ΕΕ / διεθνικό επίπεδο, τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο.

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2991 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογήτου κοινωνικού διαλόγου  για τις αλλαγές στην απασχόληση και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία , όπως είναι η αντιμετώπιση εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η ποιότητα της ...

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2996 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2015

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης , της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2997 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2015

Ο άξονας EURES του προγράμματος EaSI στοχεύει ουσιαστικά στην ενίσχυση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των διασυνοριακών ευκαιριών απασχόλησης .

EaSI-PROGRESS: Mobility for Professionals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3007 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2015

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να ελέγξει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για ένα σχέδιο για την κινητικότητα των επαγγελματιών με εταιρείες , ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενώσεις που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο . Ως μέρος της διαδικασίας για τη ...

EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3005 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES .

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2998 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2015

Αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο να καλύψει δράσεις για την υποστήριξη των εργασιακών σχέσεων , ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή πληροφοριών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα ιδρύματα εργασιακών ...

EaSI-PROGRESS: Information sharing and outreach activities to young people about Youth Guarantee offers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3018 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2015

Ένας από τους στόχους του άξονα PROGRESS είναι να διευκολύνει την αποτελεσματική και περιεκτική ανταλλαγή πληροφοριών , την αμοιβαία μάθηση και τον διάλογο και ως εκ τούτου η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως απώτερο στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή της εγγύησης για τους Νέους . ...

Call for Proposals for Operating Grants Open To EU-Level NGO Networks Having Signed a Framework Partnership Agreement for 2014-2017 and Being Active in the Area of Social Inclusion and Poverty Reduction or Microfinance and Social Enterprise Finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3027 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην παροχή επιδοτήσεων λειτουργίας για το 2016 βάσει του πλαισίου Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για την περίοδο 2014-2017 για μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΚΟ.

Social policy innovations supporting reforms in social services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3282 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2015

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που εντοπίστηκαν και για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αντιστοιχούν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ...

Targeted mobility scheme - Your first EURES job

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3374 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016

Η πρόσκληση TMS - YfEj παρέχει μέτρα στήριξης για νέους υποψηφίους ηλικίας 18-35 για να βρουν μια θέση εργασίας , πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε τόπο διαφορετικό από τη χώρα διαμονής τους. 

Actions to boost the demand and supply side of the finance market for social enterprises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3504 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αγοράς κοινωνικής χρηματοδότησης επιτρέποντας περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν επιστρεπτέα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και κλιμάκωση των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3497 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3556 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2016

Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των δράσεων στο πλαίσιο μιας κοινής σύστημα που ονομάζεται "Επανενεργοποίηση" για την τοποθέτηση των πολιτών της ΕΕ άνω των 35 ετών στην απασχόληση , σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα μόνιμης διαμονής ...

European Solidarity Corps – occupational strand

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3846 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η διασυνοριακή τοποθέτηση για επαγγελματικό σκοπό. Η δράση κάτω από το πλαίσιο της πρόσκλησης έχει ως στόχο να προσφέρει αμειβόμενες ευκαιρίες εργασίας στους νέους υπηκόους της ηλιακής ομάδας 18 έως 30, σύμφωνα με τις αξίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε χώρες ...

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3900 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2017

Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να επιτραπεί στους νέους μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους, ενισχύοντας παράλληλα και την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Αυτό θα επιτευχθεί δοκιμάζοντας ...

Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3847 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων διακρατικών σχεδίων για τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων πολιτικής και μηχανισμών παράδοσης που θα διασφαλίσουν και θα διευκολύνουν την ταχεία ένταξη των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων των υπηκόων τρίτων ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3933 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2017

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση αλλαγών στην απασχόληση και την εργασία, όπως επίσης και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο σε ΕΕ/διακρατικό επίπεδο ...

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4022 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/05/2017

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for pensions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4050 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017

Οι κύριοι στόχοι της πρόσκλησης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμά για πληροφόρηση σχετικά με τις συντάξεις, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίησή τους για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και την επάρκεια τους συστημάτων, και στη στήριξη της ικανότητας των ...

EaSI-Progress Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3928 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2017

Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: H περαιτέρω βελτίωση της διακρατικής διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο ...

EaSI Progress / Activities in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3932 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2017

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι να συγχρηματοδοτηθούν δράσεις που θα καλλιεργούν τις ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4021 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογήτου κοινωνικού διαλόγου  για τις αλλαγές στην απασχόληση και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία , όπως είναι η αντιμετώπιση εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η ποιότητα της ...

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4037 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της εμπειρίας και της γνώσης σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μέσα από δραστηριότητες ανάλυσης και έρευνας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και συγκριτικά (αναγνώριση συγκλίσεων και διαφορές στα συστήματα εργασιακών σχέσεων σε χώρες κράτη μέλη ...

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4023 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2017

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.

Preparatory Action: "REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4030 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2017

Στόχος της πρόσκλησης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της προπαρασκευαστικής δράσης για το δεύτερο έτος. Η δράση έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός συστήματος επαγγελματικής κινητικότητας εντός της ΕΕ για την ηλικιακή ομάδα πάνω από 35, με σκοπό για την τοποθέτηση των πολιτών ΕΕ άνω ...

Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4048 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Ο κύριος σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή χαμηλά προσόντα βοηθώντας τις δημόσιες αρχές κατά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την «Αναβάθμιση Προσόντων». Έτσι, τα ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4082 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

REC programme - Establishment of four-year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of rights of persons with disabilities & Operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4190 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη θέσπιση τετραετών συμφωνιών για πλαίσια εταιρικής σχέσης (2018-2021) με ευρωπαϊκά δίκτυα των οποίων ο εκ του νόμου σκοπός είναι η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και η χορήγηση ετήσιων επιδοτήσεων λειτουργίας για ...

Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4198 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2017

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί και να δημιουργηθεί το έδαφος για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς που ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4083 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4084 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms: Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5095 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους στην υλοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον πυλώνα της μεταρρύθμισης της κοινωνικής καινοτομίας και της εθνικής πολιτικής όσον αφορά ...

EaSI-PROGRESS: Call for proposals on social innovation and national reforms - Access to Social Protection and National Reform Support

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5176 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον Πυλώνα μέσω μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής καινοτομίας και των εθνικών πολιτικών όσον αφορά το συνδυασμό ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5213 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σε ευρωπαϊκό / διακρατικό επίπεδο τις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το κοινωνικό διάλογο

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5233 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2018

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5232 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2018

Η παρούσα πρόσκληση προτίθεται να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν τις υπάρχουσες και νέες προκλήσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και μια ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η πρόσκληση θα ...

Call for proposals in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5214 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2018

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι η συγχρηματοδότηση δράσεων που προωθούν κοινές ...

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5248 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2018

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.

Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5262 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2018

Οι στόχοι του πιλοτικού προγράμματος είναι: Το πιλοτικό πρόγραμμα θα παρέχει συμβουλές, τεχνική βοήθεια και μια σειρά προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων καθοδήγησης και συστάσεων προς τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του τομέα PHS και θα υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ...

European Social Fund Pilot Joint Action Plan

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5247 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2018

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι να ενισχυθεί η εθνική και περιφερειακή ικανότητα στα κράτη μέλη να προετοιμάζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν JAPs με την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση πληροφοριών που προέρχονται από την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων πιλοτικών JAP.

Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5290 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2018

Στόχος της πρόσκλησης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της προπαρασκευαστικής δράσης για το δεύτερο έτος. Η δράση έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός συστήματος επαγγελματικής κινητικότητας εντός της ΕΕ για την ηλικιακή ομάδα πάνω από 35, με σκοπό για την τοποθέτηση των πολιτών ΕΕ άνω ...

Targeted Mobility Scheme "YOUR FIRST EURES JOB"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5281 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2018

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση σχεδίων για την εφαρμογή του Προγράμματος Στοχοθετημένης Κινητικότητας "Your first EURES job". Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18-35 ετών να βρουν/εξασκήσουν εργασία, πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε άλλο ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5280 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2018

Η πρόσκληση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων δράσεων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, μια δύναμη εκσυγχρονισμού και αλλαγής (COM (2002) 341), στην ανακοίνωση για ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5392 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2019

Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις κάτω των 500.000 ευρώ στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τα κόστη συναλλαγών. Η υποστήριξη στα κόστη συναλλαγών παίρνει την ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5463 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2019

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σε ευρωπαϊκό/διακρατικό επίπεδο τις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το κοινωνικό διάλογο.

EURES: support to national classification inventories and innovative national online services for mobile workers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5491 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2019

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι ακόλουθοι: Να υποστηρίξει τα κράτη μέλη, τα μέλη του EURES και τους εταίρους να καταρτίσουν πίνακες χαρτογράφησης υψηλής ποιότητας που να επιτρέπουν την αντιστοίχιση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων στην ευρωπαϊκή ...

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5493 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2019

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της  κινητικότητας των εργαζομένων εντός της ΕΕ , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.

Targeted mobility scheme (TMS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5517 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2019

Το πρόγραμμα δράσης Στοχοθετημένης Κινητικότητας (μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας) αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχισης της εφαρμογής και της περαιτέρω ανάπτυξης δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κινητικότητας εντός ΕΕ: " Your first EURES job" (YFEJ), βοηθώντας νέους ...

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5518 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2019

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της εμπειρίας και της γνώσης σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μέσα από δραστηριότητες ανάλυσης και έρευνας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και συγκριτικά (αναγνώριση συγκλίσεων και διαφορές στα συστήματα εργασιακών σχέσεων σε χώρες κράτη μέλη ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5492 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2019

Η πρόσκληση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων δράσεων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, μια δύναμη εκσυγχρονισμού και αλλαγής (COM (2002) 341), στην ανακοίνωση για ...

EaSI-Progress Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5494 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2019

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν τις υπάρχουσες και νέες προκλήσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και μια ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ...

Supporting the development of tailored learning provision in the implementation of "Upskilling Pathways”

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5487 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2019

Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να στηρίξει την ανάπτυξη προσαρμοσμένης, ευέλικτης και ποιοτικής προσφοράς μάθησης για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή χαμηλά προσόντα (και όπου είναι σκόπιμο για ομάδες προτεραιότητας που προσδιορίζονται από τις χώρες ...

Information, consultation and participation of representatives

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5551 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2019

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

EaSI PROGRESS: Call for proposals on social innovation and national reforms - Long-term care

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5566 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2019

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: - η ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά την παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης (LTC) με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης, της οικονομικής προσιτότητας, του εργατικού δυναμικού, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των LTC. ...

EaSI: EURES and PROGRESS - Mobility Exchange programme for SME staff (MobiliseSME)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5576 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2019

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη βραχυπρόθεσμων διασυνοριακών αποσπάσεων για υπαλλήλους, διευθυντές ή / και (συν)ιδιοκτήτες, ειδικότερα από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι αποσπάσεις θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ...

Operating grants 2020 to EU level networks having signed a framework partnership agreement for the period 2018-2021 and being active in the areas of social inclusion and poverty reduction, or microfinance and social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5590 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να παρέχει συγκεκριμένες επιχορηγήσεις λειτουργικών εξόδων (operating grants) για τη στήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων των δικτύων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2020, που να έχουν συνάψει μια εταιρική ...

REC programme - Operating Grants 2020 to EU level networks having signed a framework partnership agreement for the period 2018-2021 and being active in the area: rights of persons with disabilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5592 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2019

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση, προστασία και παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να διασφαλίστει ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Call for proposals for the SLIC campaign 2020-2022

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5695 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2020

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στη μείωση των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ, προωθώντας την καλύτερη επιβολή των απαιτήσεων και τη μείωση της έκθεσης σε συναφείς παράγοντες κινδύνου. Η εκστρατεία θα πρέπει να εξετάσει ...

Actions to boost the development of finance markets for social enterprises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5743 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αγοράς κοινωνικής χρηματοδότησης, σχεδιάζοντας και θέτοντας σε λειτουργία χρηματοδοτικά μέσα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα δημιουργώντας αποτελεσματική ζήτηση για κοινωνική χρηματοδότηση μεταξύ ...

Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5798 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2020

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην κινητοποίηση του υφιστάμενου δικτύου (ων) των κύριων εκκολαπτηρίων ιδεών για την επέκταση της προσέγγισής τους στην κοινωνική χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, η υποστηριζόμενη δράση θα αντλήσει από την εμπειρία των οργανισμών ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5799 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2020

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σε ευρωπαϊκό/διακρατικό επίπεδο τις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το κοινωνικό διάλογο.

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5849 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2020

Η πρόσκληση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων δράσεων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, μια δύναμη εκσυγχρονισμού και αλλαγής (COM (2002) 341), στην ανακοίνωση για ...

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5850 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2020

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της εξειδίκευσης και της γνώσης σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μέσα από δραστηριότητες ανάλυσης και έρευνας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και συγκριτικά (αναγνώριση συγκλίσεων και διαφορές στα συστήματα εργασιακών σχέσεων σε χώρες κράτη μέλη ...

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5853 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2020

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν τις υπάρχουσες και νέες προκλήσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και μια καθώς πρέπει ατζέντα εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ...

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5875 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2020

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

Operating grants 2021 to EU level networks having signed a framework partnership agreement for the period 2018-2021 and being active in the areas of social inclusion and poverty reduction, or microfinance and social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5851 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να παρέχει συγκεκριμένες επιχορηγήσεις λειτουργικών εξόδων (operating grants) για τη στήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων των δικτύων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2021, που να έχουν συνάψει μια εταιρική ...

Operating Grants 2021 to EU level networks having signed a framework partnership agreement for the period 2018-2021 and being active in the area: rights of persons with disabilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5852 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2020

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση, προστασία και παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να διασφαλίστει ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5874 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2020

Το πρόγραμμα δράσης Στοχοθετημένης Κινητικότητας (μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας) αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχισης της εφαρμογής και της περαιτέρω ανάπτυξης δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κινητικότητας εντός ΕΕ: "Your first EURES job" (YFEJ), βοηθώντας νέους ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.