ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS) αποτελεί πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 TFEU. Το BONUS είναι ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα της Βαλτικής Θάλασσας που παράγει γνώση για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονισμών, πολιτικών και πρακτικών μεθόδων διαχείρισης ιδιαίτερα προσαρμοσμένων για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Χρηματοδοτεί έργα υψηλής αριστείας και σχετικών με την ατζέντα της στρατηγικής έρευνας. Εκδίδει προσκλήσεις για Ανταγωνιστικά Προγράμματα και χρηματοδοτεί έργα υψηλής αριστείας και συνάφειας με την στρατηγική ατζέντα της έρευνας. Το Πρόγραμμα στηρίζεται από εθνικά ερευνητικά ιδρύματα χρηματοδότησης σε οκτώ Κράτη Μέλη γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα και το Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Περιγραφή Προγράμματος

Το BONUS συγκεντρώνει τις ερευνητικές κοινότητες που ασχολούνται με την έρευνα του συστήματος της Γης όσον αφορά θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές , οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς με σκοπό την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Ο κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει και να διαδώσει τη γνώση και την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε να επιλυθούν οι προκλήσεις με τρόπο που να γίνει βιώσιμη αξιοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος της Βαλτικής θάλασσας μέσα στην επόμενη δεκαετία και μετέπειτα. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος όπως παρατίθενται επίσημα στην αγγλική γλώσσα είναι οι εξής:

 • Evaluating and developing relevant policies and collective governance
 • Adapting to a sustainable way of living
 • Adapting to the effects of climate change
 • Restoring good environmental status of the Baltic Sea and its coasts
 • Mitigating eutrophication that affects today nearly the entire Baltic Sea
 • Achieving sustainable and safe use of the exploited coastal and marine ecosystem goods and services
 • Planning of the use of marine space that fulfills the intensifying and diversifying needs from society
 • Making fisheries management effective in order to secure the stability of the ecosystem and reproduction capacity of the Baltic Sea fish stocks
 • Achieving safe maritime traffic imposing no risks to the environment
 • Minimizing the environmental threat of increasingly diversified use of chemicals and new materials
 • Creating cost-efficient environmental information system

Συνολικός Προϋπολογισμός

€100,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Εξαρτάται από τη θεματική ενότητας της εκάστοτε πρόσκλησης

Θεματικές Κατηγορίες

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής

01/01/2010

Λήξη Υποβολής

 31/12/2016

Σημείο Επαφής EE

Bonus Secretariat (EEIG)

[email protected] (for call related advice)

[email protected] (for technical advice on proposal submissions)

http://www.bonusportal.org/support/contact_us

Ιστοσελίδα

http://www.bonusportal.org/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (4 αποτελέσματα)


BONUS call 2014: Sustainable ecosystem services (Preregistration deadline)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2323 Όνομα Προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2014

Το BONUS έχει ως όραμα την «οικονομική και οικολογική ευημερία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι πόροι και τα αγαθά χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο και η μακροπρόθεσμη διαχείριση της περιοχής βασίζεται σε έγκυρη γνώση που προέρχεται από την πολυεπιστημονική έρευνα.»

BONUS call 2014: Sustainable ecosystem services (Submission of proposal)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2487 Όνομα Προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2014

Το BONUS έχει ως όραμα την «οικονομική και οικολογική ευημερία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι πόροι και τα αγαθά χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο και η μακροπρόθεσμη διαχείριση της περιοχής βασίζεται σε έγκυρη γνώση που προέρχεται από την πολυεπιστημονική έρευνα.»

Blue Baltic

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3262 Όνομα Προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2016

Ο κύριος σκοπός  του BONUS είναι να δημιουργήσει και να διαδώσει τη γνώση και την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε να επιλυθούν οι προκλήσεις με τρόπο που να γίνει βιώσιμη αξιοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος της Βαλτικής θάλασσας μέσα στην επόμενη δεκαετία και μετέπειτα. ...

BONUS call 2017: Synthesis

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4194 Όνομα Προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2017

Η παρούσα πρόσκληση θα αποτελέσει συνθετική έκθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις για την αειφόρο χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος της Βαλτικής Θάλασσας.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.