PRIMA – Τομέας 2 – Πολυθεματική 2021

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/PRIMA/0321  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

PRIMA – Τομέας 2 – Πολυθεματική 2021

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού και γεωργικών τροφίμων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά προτάσεις που θα υποβληθούν στο Call: Section 2 του Προγράμματος Εργασίας PRIMA και συγκεκριμένα τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 1. Thematic Area 1-Water management: Topic 2.1.1 (RIA) Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of smallscale farms
 2. Thematic Area 2-Farming systems: Topic 2.2.1 (RIA) Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience.
 3. Thematic Area 3-Agrofood chain: Topic 2.3.1 (RIA) New optimisation models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

Τα προτεινόμενα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υλοποιούνται από Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας. Το κάθε μέλος του Δικτύου Συνεργασίας χρηματοδοτείται από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό της χώρας/περιφέρειάς του, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς/περιφερειακούς κανονισμούς και διαδικασίες συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα PRIMA εφαρμόζει τις δικές του διαδικασίες και κανονισμούς για υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων και επιλογή των έργων, οι οποίοι περιγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (PRIMA Call Text and Supporting Information – Call Section 2) καθώς και στο PRIMA 2020 – Guidelines for Applicants – Section 2, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δικτύου (http://prima-med.org/).

Για τις κυπριακές συμμετοχές σε Διεθνικές Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και επιπρόσθετα των κανονισμών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις:

Το ΙδΕΚ θα υποστηρίξει δραστηριότητες σε όλα τα Θεματικά Πεδία που καθορίζονται στη Διεθνική Πρόσκληση.

Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι 36 μήνες .

Σημειώνεται ότι για τις Προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση, ο/η Συντονιστής/τρια του Κυπριακού Δικτύου θα κληθεί, στο στάδιο ετοιμασίας συμβολαίου, να καταχωρήσει στην Πύλη IRIS στοιχεία και συμπληρωμένα έντυπα που αφορούν στην περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων του Κυπριακού Δικτύου στην υλοποίηση του Έργου.

Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να υποβληθούν κεντρικά στο PRIMA μέχρι τις 21 Απριλίου 2021 αλλά και στα Εθνικούς Φορείς Χρηματοδότησης του κάθε συνεργάτη στην πρόταση.

Για τη Κύπρο ο αρμόδιος Εθνικός Φορέας Χρηματοδότησης για την παρούσα πρόσκληση είναι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 28 Απριλίου 2021.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€175,000 για την Κυπριακή κοινοπραξία (το δίκτυο Κυπρίων εταίρων που συμμετέχουν στο έργο) στο π...  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ανάλογα με την κατηγορία του φορέα, σύμφωνα με την Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/04/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Γιώργος Προκοπίου
Email: gprokopiou@research.org.cy
Τηλ: +357 22 205 068

www.research.org.cy
https://iris.research.org.cy/#/calls

Σημείο Επαφής EE

PRIMA MED