PRIMA – Θεματική περιοχή 3 – Αγρο-τροφική αλυσίδα αξίας 2021 – Θέμα – 1.3.1-2021 (IA) Αύξηση προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή ως βιώσιμο πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υγειονομικών πτυχών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028)

Περιγραφή Προγράμματος

Το PRIMA είναι το πιο φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της ευρώo-μεσογειακής συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού, συστήματα γεωργικής παραγωγής, και αλυσίδες αγρο-τροφικών προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

1.3.1-2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

PRIMA – Θεματική περιοχή 3 – Αγρο-τροφική αλυσίδα αξίας 2021 – Θέμα – 1.3.1-2021 (IA) Αύξηση προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή ως βιώσιμο πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υγειονομικών πτυχών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί τη συνέχεια της πρόσκλήσης του 2020. Ενώ η προηγούμενη πρόσκληση, επικεντρώθηκε στις πτυχές υγείας της μεσογειακής διατροφής, με βάση τη σύνθεση και τις επιπτώσεις της στους καταναλωτές, αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της τήρησης του μεσογειακού διατροφικού τρόπου. Η πρόσκληση επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προώθησης αυτού του μοντέλου υγιεινής διατροφής και βιώσιμου τρόπου ζωής σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε αυτή τη πρόσκληση θα πρέπει να αναλύουν τα υπάρχοντα συστήματα τροφίμων για να εντοπίσουν πιθανές αλλαγές που απαιτούνται για να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ποικίλων απαιτούμενων τροφίμων και τις διατροφικές συμπεριφορές που συνάδουν με τη μεσογειακή διατροφή.

Οι προτάσεις θα πρέπει να κωδικοποιούν και να αξιοποιούν τα συστατικά των μεσογειακών διατροφικών προτύπων με τελικό στόχο την ενεργοποίηση μηχανισμών για την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών και τη διασφάλιση μεγαλύτερης αναγνώρισης και ανταγωνιστικότητας στις αγορές υγιών μεσογειακών τροφίμων. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία μη επεξεργασμένων ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων που υπάρχουν στις αγορές (εγχώρια, περιφερειακά, διεθνή), τα οποία είναι σύμφωνα με το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, για την αντιμετώπιση της μαζικής κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να προτείνουν νέα προϊόντα διατροφής και συναφείς βιώσιμες διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή, που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και την αποδοχή των καταναλωτών μαζί με προσαρμοσμένα επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές μάρκετινγκ.

Η πρόταση πρέπει να αναφέρει συνδέσμους με σχετικές πολιτικές και στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και σχετικές αποστολές και εταιρικές σχέσεις του Ορίζοντα Ευρώπης. Οι σχετικοί στόχοι αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) και η μεθοδολογία που συμβάλλουν στην αναφορά των δεικτών των στόχων πρέπει επίσης να περιληφθούν στην πρόταση.

Η PRIMA θεωρεί ότι οι προτάσεις που ζητούν συνεισφορά από την ΕΕ στο εύρος των 2 800 000 ευρώ και με διάρκεια 36 μηνών, θα επιτρέψουν την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης πρόκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,400,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70% / 100% (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

13/04/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Γιώργος Προκοπίου
Email: gprokopiou@research.org.cy
Τηλ: +357 22 205 068

Σημείο Επαφής EE

PRIMA MED
Mohamed Wageih “Project Officer” (Θεματική για την Αγρο-διατροφική Αλυσίδα Αξίας) – mohamed.wageih@prima-med.org

Ιστοσελίδα