PRIMA – Διαχείριση Nexus Νερό-Ενέργεια-Τροφή-Οικοσυστήματα 2021 – Θέμα – 1.4.1-2021 (IA) Αξιοποίηση γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση Nexus πόρων νερού-ενέργειας-τροφίμων-οικοσυστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου: από τις έννοιες σε πρακτικές λύσεις

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028)

Περιγραφή Προγράμματος

Το PRIMA είναι το πιο φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της ευρώo-μεσογειακής συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού, συστήματα γεωργικής παραγωγής, και αλυσίδες αγρο-τροφικών προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

1.4.1-2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

PRIMA – Διαχείριση Nexus Νερό-Ενέργεια-Τροφή-Οικοσυστήματα 2021 – Θέμα – 1.4.1-2021 (IA) Αξιοποίηση γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση Nexus πόρων νερού-ενέργειας-τροφίμων-οικοσυστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου: από τις έννοιες σε πρακτικές λύσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου στη PRIMA από περιπτώσεις επίδειξης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στην περιοχή της Μεσογείου για τη λειτουργία της έννοιας Nexus Νερό-Ενέργεια-Τρόφιμα-Οικοσυστήματα (WEFE) και να μεταφράσει εννοιολογικά ζητήματα πρώτα σε πρακτικές λύσεις και στη συνέχεια σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, οι τεχνολογίες, οι διαδικασίες και τα μοντέλα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, ψηφιακών λύσεων, υποδομής δεδομένων, θα πρέπει να εφαρμοστούν και να επικυρωθούν σε περιοχές επίδειξης υπό πρακτική προσέγγιση. Αυτή η δράση πρέπει να εντοπίσει και να εφαρμόσει λύσεις για την απόκτηση αποδοτικότητας και εξοικονόμηση πόρων νερού-ενέργειας-τροφίμων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την αλληλεξάρτηση τροφίμων, νερού και ενέργειας, αναλύοντας τις αντισταθμίσεις και τις συνέργειες μεταξύ τομέων και τον πιθανό αντίκτυπο στην κοινωνική σταθερότητα λόγω έλλειψης πόρων και κλιματικής αλλαγής. Οι δραστηριότητες πρέπει να αναλύουν καλές πρακτικές για την κατανομή πόρων και να αξιολογούν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών.

Για τις προτεινόμενες περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις Nexus πρέπει να προσδιοριστούν και να δοθούν προτεραιότητες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα οικοσυστήματα και τη φυσική υποδομή, σε έναν συμμετοχικό διάλογο με τους κατόχους των υδάτινων δικαιωμάτων και τους ενδιαφερόμενους φορείς που λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ξεκινώντας από τα υπάρχοντα πλαίσια διακυβέρνησης, οι περιπτώσεις επίδειξης θα πρέπει επίσης να αναλύουν τις δυνατότητες αναβάθμισης και αναπαραγωγής των λύσεων Nexus σε άλλα γεωγραφικά ή θεματικά πλαίσια στην περιοχή της Μεσογείου και να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης. Απαιτείται εκτεταμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των δικαιούχων για την πραγματοποίηση έργων και κοινωνικών καινοτόμων πειραμάτων.

Οι υποστηρικτές του έργου πρέπει να κάνουν χρήση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τα έργα Nexus που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και PRIMA το 2019 και το 2020 μέσω της ανάπτυξης στενής εταιρικής σχέσης κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. Οι επιτυχημένες κοινοπραξίες καλούνται επίσης να συνεργαστούν με το Κέντρο Γνώσης της ΕΕ για το νερό και τη γεωργία για να διευκολύνουν την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η πρόταση πρέπει να αναφέρει συνδέσμους με σχετικούς στόχους αειφόρου ανάπτυξης (SDGs), πολιτικές και στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και σχετικές αποστολές και εταιρικές σχέσεις του Ορίζοντα Ευρώπης.

Η PRIMA θεωρεί ότι οι προτάσεις που ζητούν συνεισφορά από την ΕΕ στο εύρος των 4 000 000 ευρώ και με διάρκεια 36 μηνών, θα επιτρέψουν την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης πρόκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,100,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70% / 100% (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

05/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

13/04/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Γιώργος Προκοπίου
Email: gprokopiou@research.org.cy
Τηλ: +357 22205068

Σημείο Επαφής EE

PRIME MED
Ali Rhouma “Project Officer” (Θεματική Nexus) – ali.rhouma@prima-med.org

Ιστοσελίδα