Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” – 2η Ευκαιρία, ERC / OPPTY-ERC/1122

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

OPPTY- ERC/1122

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” – 2η Ευκαιρία, ERC / OPPTY-ERC/1122

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσω της Πρόσκλησης «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία ERC» παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία σε ερευνητές που επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Εργαλείων «ERC Starting Grant», «ERC Consolidator Grant» και «ERC Advanced Grant» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) και οι προτάσεις τους κρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Μέσα από την χρηματοδότηση που θα λάβει ο/η ΣΕ θα έχει την ευκαιρία (α) να διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόταση του/της και (β) να υλοποιήσει Visiting Research Fellowship (προαιρετικό). Μέσα από το Visiting Research Fellowship ο/η ΣΕ θα έχει την ευκαιρία να μεταβεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα 3-6 μηνών (όχι απαραίτητα συνεχόμενο) σε κάποιο ERC Grantee με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού του/της προφίλ και την ανταλλαγή γνώσεων σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€600 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0% (100% εθνική χρηματοδότηση) / €150 000 μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση, ή Άλλος Φορέας από την Κύπρο που θα αναλάμβανε τη φιλοξενία (Host Organisation) του Ερευνητή για την υλοποίηση του έργου στην Κύπρο με την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις έλαβαν κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (Step 2) τελική βαθμολογία Α, αλλά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/11/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/05/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  support@research.org.cy
Τηλέφωνο: +35722205000