Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Αγροτική Ανάπτυξη

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Aποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Καθεστώς 7.2 (μόνο η δράση 7.2.1 Ανακαίνιση δημόσιων χώρων) και Καθεστώς 7.4 (μόνο η δράση 7.4.1 -Δημοτικές/Κοινοτικές αγορές)

Το Μέτρο 7 στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών της μέσω υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και για αξιοποίηση όλων των πόρων της Κυπριακής υπαίθρου.

Κύριο μέλημα του Μέτρου 7 είναι η επίτευξη των στόχων της Αγροτικής Ανάπτυξης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και επίτευξη της προτεραιότητας 6 της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές», με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

 1. διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας
 2. προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
 3. ενίσχυση της προσβασιμότητας της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών στις αγροτικές περιοχές

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

Στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι τα πιο κάτω:

 • Ανέγερση, βελτίωση και ανακαίνιση δημόσιων χώρων
 • Δημοτικές / Κοινοτικές αγορές

Η αναλυτική περιγραφή του Μέτρου περιλαμβάνεται στο «Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy, της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy/efu και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

53%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/03/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/05/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος –Διαχειριστική Αρχή (www.moa.gov.cy)
 • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (www.capo.gov.cy)
 • Υπουργείο Εσωτερικών / Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (www.moi.gov.cy/efu)

Άτομα Επικοινωνίας:
Χριστιάνα Σύζηνου, Διοικητικός Λειτουργός Ά, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 920
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: csizinou@moi.gov.cy

Ηλιάνα Ηλία Παπαδοπούλου, Διοικητικός Λειτουργός, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 919
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eelia@papd.mof.gov.cy

Ιστοσελίδα