10η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις οινοποιητικές επιχειρήσεις»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Aποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

10η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις οινοποιητικές επιχειρήσεις»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Μέτρο στοχεύσει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Μέτρο στοχεύσει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. Αφορούν επίσης την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος II του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. Ανάμεσα στους στόχους του Μέτρου συγκαταλέγεται και η βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών.

Οι Δικαιούχοι χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/Ε.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Τίτλο Ι, άρθρο 2, παράγραφος 1, της εν λόγω Σύστασης, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Γ και το ανώτατο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €150.000 για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων παραμείνει αδιάθετο ποσό, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα δύναται να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω, με βάση τη σειρά υποβολής της κάθε αίτησης.

Για όσες Συμφωνίες Δημόσιας Ενίσχυσης υπογραφούν μέχρι 15/10/2021, το ποσοστό της χορηγίας θα φθάσει το 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. Πρόκειται για έκτακτη προσωρινή αύξηση του ποσοστού της χορηγίας λόγω της πανδημίας, η οποία ισχύει για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ανά προκήρυξη του Μέτρου ορίζεται στις €10.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στις €20.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στις €50.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Γ.

Επιλέξιμες επενδυτικές δράσεις, μεταξύ άλλων είναι:

 1. Κατασκευή, απόκτηση, ή  βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
 2. Αγορά καινούργιων μηχανημάτων, επίπλωσης (περιλαμβανομένων των επίπλων κήπου), εξοπλισμού, μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και εμπορικών οχημάτων.
 3. Τα γενικά έξοδα που συνδέονται με τις επιλέξιμες δαπάνες όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, κόστος εκπόνησης μελετών, απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών εκμετάλλευσης/χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τα υπό αναφορά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 12% της αξίας τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,650,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Γ και το ανώτατο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €150.000 για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων παραμείνει αδιάθετο ποσό, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα δύναται να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω, με βάση τη σειρά υποβολής της κάθε αίτησης.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, η συνεισφορά της Ένωσης για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών δυνάμει του άρθρου 9 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως τις 15/10/21, βάσει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ Εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες συμπληρώνει τον εν λόγω Κανονισμό.

Ισχύει για ενέργειες που επιλέγονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού και το αργότερο έως τις 15/10/21, δηλαδή για τις Συμφωνίες Δημόσιας Ενίσχυσης που θα υπογράφουν μέχρι 15/10/21. Υπογραμμίζεται ότι, η έκτακτη προσωρινή αύξηση της Ενωσιακής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας αφορά όλες τις κατηγορίες των Δικαιούχων και ισχύει για Συμφωνίες που θα υπογραφούν μέχρι τις 15/10/21, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Μεταποίηση

Δικαιούχοι

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Μέτρου είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/261/Ε: (α) Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και (β) Έχουν (i) Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ, ή (ii) Ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Τίτλο Ι, άρθρο 2, παράγραφος 1, της εν λόγω Σύστασης, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/07/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιωάννης Ηρακλέους, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867275
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iheracleous@meci.gov.cy

Αντιγόνη Κουζάλη, Επιθεωρητής Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867279
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: akouzali@meci.gov.cy

Κατερίνα Στρατή, Λειτουργός Ελέγχου Ε.Υ.Σ.Ε. Α΄
Τηλ.:+357 22867243
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kstrati@mof.gov.cy

Μαρία Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλ.:+357 22867154
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mchristodoulidou@meci.gov.cy

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Ιστοσελίδα: www.capo.gov.cy

Ελληνικά