Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Απλή Διαδικασία

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-ECHE-CERT-LP  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Απλή Διαδικασία

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα οποία έχουν επιχειρησιακή ικανότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus +, όπως η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή / και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση (Θέμα 2) προορίζεται μόνο για νέους υποψηφίους και ανενεργά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εγκριθεί από την Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ ως επιλεγμένα για την πλήρη διαδικασία.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Θέμα 1 (Απλή Διαδικασία).

Για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών πρέπει:

  • να είναι ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιο ή ιδιωτικό)
  • να εγκατασταθεί σε μία από τις χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή στις χώρες του προγράμματος Erasmus+:

α) κράτη μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων αυτών των χωρών που έχουν συνάψει διμερείς σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και

β) χώρες εκτός ΕΕ: χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Erasmus + (χωρών που έχουν συνάψει διμερείς σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) ή χώρες που βρίσκονται σε συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όπου η συμφωνία αρχίζει να ισχύει πριν από την υπογραφή.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

10/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: 22 448 888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά