Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Περιφερειακή και Αστική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος

Αυτό το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις περιφέρειες και τις πόλεις.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80% στις επιλέξιμες δαπάνες που θα έχουν όντως πραγματοποιηθεί και δηλωθεί από τον δικαιούχο και από τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες.

Ποσό της επιχορήγησης: €300,000

Kατ’ αποκοπή ποσοστό 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών («επιστροφή κατ’ αποκοπή δαπανών») για τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: έμμεσες δαπάνες.  Το κατ’ αποκοπή ποσό θα καταβληθεί κατόπιν αποδοχής των δαπανών με βάση τις οποίες υπολογίστηκε.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

Σημειώσεις για θεματικές Κατηγορίες

Για να είναι αποδεκτές, οι αιτήσεις πρέπει:

 • να σταλούν το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας
 • να υποβληθούν γραπτώς (βλ. τμήμα 14 του call document), με τη χρήση του εντύπου της αίτησης που διατίθεται στη διεύθυνση:
  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/callsfor-proposal/
 • να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η αίτηση απορρίπτεται.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αστική Ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους αιτούντες:

 • οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα
  μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)
 • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 • πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks)
 • οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
 • ιδιωτικοί φορείς
 • δημόσιες αρχές12 (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/10/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

11/01/2022

Σημείο Επαφής EE

Tηλέφωνο: +32 2 299 11 11 (τηλεφωνικό κέντρο της Επιτροπής)

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1049 Βρυξέλλες/Βέλγιο