Συνεργασία δικτύου

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ο «Μηχανισμός») είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών διευκολύνοντας τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

UCPM-2021-KN  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συνεργασία δικτύου

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021 σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις του δικτύου γνώσης στοχεύει να συμβάλει άμεσα στην ενοποίηση και τη λειτουργία του ενωτικού δικτύου γνώσης πολιτικής προστασίας μέσω χρηματοδότησης έργων που θα υποστηρίξουν άμεσα την ανάπτυξη βασικών στοιχείων της δομής διακυβέρνησης του δικτύου γνώσης.

Επομένως, τα έργα υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης θα δημιουργήσουν θεματικές κοινότητες / κέντρα εμπειρογνωμοσύνης που θα προωθήσουν, θα δοκιμάσουν, θα ανταλλάξουν και θα διαδώσουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρογνωμοσύνη, καινοτομία και επιστημονικά στοιχεία προς υποστήριξη των πυλώνων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιστημών και γνώσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το όραμα του Δικτύου Γνώσης είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM).

Η αποστολή της πρόσκλησης, είναι να συγκεντρώσει φορείς και όργανα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών για να βελτιώσει τη συνολική κατάσταση της γνώσης στο πλαίσιο του UCPM και να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να αντιμετωπίζει καταστροφές.

Πιο αναλυτικά, το Δίκτυο Γνώσης βασίζεται σε υπάρχοντα προγράμματα και δραστηριότητες στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, των διδαγμάτων και της διάδοσης γνώσεων, προσθέτοντας νέα στοιχεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών προσπαθειών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών σε όλες τις φάσεις της καθώς και τον κύκλο διαχείρισης κινδύνου καταστροφών στο πλαίσιο του UCPM.

Οι θεματικές κοινότητες / κέντρα εμπειρογνωμοσύνης θα είναι πολυεθνικές και επιστημονικές εξειδικευμένες ομάδες με οργανωτικά περιβάλλοντα που προσπαθούν να αναπτύξουν υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς στους τομείς της ανάπτυξης ικανοτήτων, της μάθησης, της έρευνας και της καινοτομίας στην πολιτική προστασία και τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών. Επίσης, θα φέρουν κοντά άτομα (επαγγελματίες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες) από ιδρύματα (εθνικές και τοπικές αρχές πολιτικής προστασίας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα πολιτικής, κέντρα αριστείας κ.λπ.) που ασχολούνται με την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστροφών. Ακόμη, θα συγκεντρώσουν, θα αναπτύξουν, θα διαδώσουν και θα ανταλλάξουν τεχνολογίες αιχμής και τεχνογνωσίας, θα ενθαρρύνουν την επιστημονική αριστεία και την τεχνολογική καινοτομία, θα επιδιώξουν στόχους εκπαίδευσης και μάθησης, και θα υποστηρίξουν την πολιτική και τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική προστασία και τη διαχείριση καταστροφών. Για να επιτευχθεί αυτό όμως θα πρέπει να επικεντρωθούν σε έναν συγκεκριμένο φυσικό ή ανθρώπινο κίνδυνο (σεισμούς, δασικές / πυρκαγιές, πλημμύρες, ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης / πανδημίες, απειλές CBRN κ.λπ.), ομάδα κινδύνων (μετεωρολογικές, γεωφυσικές, υδρολογικές , κλιματολογικές, τεχνολογικές κ.λπ.) ή ένα συγκεκριμένο σενάριο ετοιμότητας και αντίδρασης (επείγουσα ιατρική αντίδραση, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κ.λπ.) Έμφαση δίνεται σε κοινούς κινδύνους και κοινές προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη της UCPM, τα συμμετέχοντα κράτη και την ΕΕ.

Οι κύριοι στόχοι του είναι να γεφυρώσει τους κατόχους γνώσεων που σχετίζονται με το UCPM, να βελτιώσει τον συντονισμό, τη συνεργασία, τη συμβατότητα και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ικανοτήτων και να βελτιώσει την ικανότητα των εμπειρογνωμόνων, να συλλέξει και να μοιραστεί γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες, διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές σε στενή συνεργασία με τις αρχές πολιτικής προστασίας και τις αρχές διαχείρισης καταστροφών και κέντρα γνώσης. Επίσης, η καινοτομία που ενθαρρύνει την εισαγωγή και χρήση σχετικών νέων τεχνολογιών, καθώς και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών και ανάπτυξη κοινής κατανόησης και κοινής κουλτούρας πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης.

Οι δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με έρευνα και μελέτες, ποιοτικές αναλύσεις, ανάπτυξη και δοκιμή νέων τεχνολογιών και εργαλείων πληροφορικής, προσομοιώσεις, εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ποσοστό χρηματοδότησης 85%, κάθε δικαιούχος πρέπει να εγγυηθεί ότι το υπόλοιπο 15% των επιλέξιμων δαπανών του χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές πέραν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών
Όνομα: Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Τίτλος: Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλέφωνο: +357 22 403448
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  khadjigeorgiou@cd.moi.gov.cy

Σημείο Επαφής EE