Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διεθνικών σχεδίων δικαστικής κατάρτισης που καλύπτουν αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο ή θεμελιώδη δικαιώματα.

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-2021-JTRA  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διεθνικών σχεδίων δικαστικής κατάρτισης που καλύπτουν αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο ή θεμελιώδη δικαιώματα.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση σκοπεύει να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαικής ‘Ενωσης στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στοχεύοντας σε ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και βοηθώντας στην αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών της δικαιοσύνης σε αυτούς τους τομείς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτεραιότητες του 2021 θα επικεντρωθούν στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και εργαλείων για αυτούς που παρέχουν κατάρτιση, προκειμένου να υποστηριχθούν δραστηριότητες διασυνοριακής κατάρτισης για επαγγελματίες της δικαιοσύνης, όπως δικαστικούς εκπαιδευτές ή συντονιστές δικαστηρίων της ΕΕ, όπου υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι ίδιοι θα μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους επαγγελματίες της δικαιοσύνης με συστηματικό τρόπο. Επίσης, επικεντρώνεται σε αυτούς που προορίζονται για διεπαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τις συζητήσεις μεταξύ δικαστικών επαγγελμάτων σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να συμβάλουν σε μια ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα πέρα από τα επαγγελματικά όρια σε επακριβή προσδιορισμένα θέματα που σχετίζονται με σχετικά επαγγέλματα.

Οι δραστηριότητες της πρόσκλησης μπορεί να καλύπτουν το δίκαιο της ΕΕ, το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα νομικά συστήματα των κρατών μελών και του κράτους δικαίου. Απαιτείται πάντα μια τεκμηριωμένη εκπαίδευση και αξιολόγηση για το θέμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η αξιολόγηση της κατάρτισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προοπτική της ισότητας των φύλων.

Αυτή η πρόσκληση υποστηρίζει την εκπαίδευση των μελών του δικαστικού και του δικαστηριακού προσωπικού. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή, δικαστές, εισαγγελείς, προσωπικό των δικαστικών και εισαγγελικών υπαλλήλων, άλλους επαγγελματίες της δικαιοσύνης που συνδέονται με το δικαστικό σώμα, όπως δικηγόροι σε ιδιωτικές πρακτικές, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, ασκούμενοι σε θέματα αφερεγγυότητας και διαμεσολαβητές, καθώς και διερμηνείς και μεταφραστές δικαστηρίου, προσωπικό φυλακών και δοκιμαστικών. Οι επαγγελματίες που δεν σχετίζονται με τον τομέα της δικαιοσύνη, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ως συμμετέχοντες εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη εξαίρεση που αναγνωρίζεται τη στιγμή που παρέχεται η επιχορήγηση.

Κατά την απόφαση σχετικά με την κατανομή των επιχορηγήσεων, επιδιώκεται μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ θεμάτων και / ή κοινού-στόχων. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που δεν αναπαράγουν υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό ή τρέχοντα έργα, αλλά ενεργούν συμπληρωματικά ή / και καινοτόμα. Η διάρκεια του έργου δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,350,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης είναι 90%.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Όνομα: Κωνσταντίνα Φιλίππου
Τίτλος: Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22805955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cfilippou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE