Υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης καθώς και δράσης εξαιρετικής χρησιμότητας για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ) αφορά την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών και των ευρωπαϊκών στατιστικών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συγκεντρώνει πτυχές για τη βελτιστοποίηση , την αξιοποίηση συνεργιών και την παροχή ενός διαφανούς, απλοποιημένου και ευέλικτου πλαισίου για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, στοχεύοντας σε μια λειτουργική βιώσιμη εσωτερική αγορά.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SMP-CONS-2021-CPC

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης καθώς και δράσης εξαιρετικής χρησιμότητας για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση, στοχεύει στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών κι άλλων σχετικών οργανισμών, που έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών υπό τον Κανονισμό συνεργασίας (CPC) (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) για την αντιμετώπιση παραβιάσεων του νόμου. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι επιχορηγήσεις δράσης που υπάρχουν κάτω από την συγκεκριμένη πρόσκληση μπορούν να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

 • εφαρμογή των ελάχιστων εξουσιών έρευνας και επιβολής, ιδίως των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την εξουσία διεξαγωγής μυστηριωδών αγορών, την κατάργηση περιεχομένου ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε μια διαδικτυακή συνάντηση ή εντοπισμό χρηματοοικονομικών και ροών δεδομένων.
 • κατάρτιση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που αφορούν την απόκτηση γνώσεων και την ανταλλαγή τεχνικών επιβολής για την προετοιμασία της ανάπτυξης καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων που θα ενίσχυσουν την ικανότητα των εθνικών αρχών να αντιμετωπίζουν παράνομες διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές από την Επιτροπή.
 • δημιουργία διαδικτυακών συναντήσεων, εργαλείων ηλεκτρονικής επιβολής και παρακολούθησης, που συμπληρώνουν την ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών αρχών να αντιμετωπίζουν παράνομες διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές.
 • νομικές μελέτες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τους καταναλωτές σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη ή την ψηφιακή οικονομία,
 • έρευνες για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και έρευνες λιανοπωλητών σχετικά με πρακτικές που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές,
 • εργαλεία δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων για παράδειγμα, που θα στοχεύουν στην διευκόλυνση της συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές εντός των κρατών μελών κι άλλων δυνατοτήτων επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για ψηφιακές έρευνες και για δοκιμές προϊόντων

Οι Εξαιρετικές επιχορηγήσεις δράσης κοινής ωφέλειας  μπορούν καλύπτουν τις προαναφερόμενες δραστηριότητες και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή πρέπει να αφορούν παραβάσεις που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ανώτατο ποσό για όλες χρηματοσοτήσεις είναι το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ενέργειες εξαιρετικής χρησιμότητας: το ποσοστό συγχρηματοδότησης αυξάνεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, μία από τις ακόλουθες οντότητες (κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394) :

 • αρμόδιες αρχές,
 • ενιαία γραφεία συνδέσμου,
 • ορισμένοι φορείς,
 • οντότητες που εκδίδουν εξωτερικές ειδοποιήσεις βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 ·

(Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε σελ. 10 του εγγράφου κλήσης)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/09/2021

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με το Σύστημα Υποβολής Πύλης, επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριών:

https://bit.ly/34bPi16

Οι ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την πληροφορική πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση email:

EISMEA-SMPCOSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu.

(Ημερομ. Δημοσ.: 24/06/2021, μόνο για εσωτερική χρήση)