Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διακρατικών έργων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή κατηγορούνται για εγκλήματα και για τα δικαιωμάτα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-2021-JACC

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διακρατικών έργων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή κατηγορούνται για εγκλήματα και για τα δικαιωμάτα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση αφορά επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την στήριξη διεθνικών έργων και την ενίσχυση των δικαιώματα των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για έγκλημα και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλήματος σύμφωνα με πλαίσιο του προγράμματος Δικαιοσύνη (JUST).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, καθώς και την αποτελεσματική προσφυγή, συμπεριλαμβανομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων (e-justice), προωθώντας αποτελεσματικές αστικές και ποινικές διαδικασίες και υποστηρίζοντας τα δικαιώματα όλων των θυμάτων εγκλήματος, καθώς και τα διαδικαστικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων κατά τις ποινικές διαδικασίες. Επιπλέον, η πρόσκληση στοχεύει να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορούμενων για εγκλήματα, καθώς και να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλήματος σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025).

Το έργο λοιπόν, οφείλει να καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Την αμοιβαία μάθηση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας που μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.
 • Την ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών και ανάπτυξη εργαλείων πληροφόρησης
 • Την ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες.
 • Τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών ή / και νομικών ή / και παροχών υπηρεσιών.
 • Τις δραστηριότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους υφιστάμενους κανόνες για τα δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με τις προτεραιότητες της πρόσκλησης.
 • Τις δραστηριότητες κατάρτισης, εφόσον είναι βοηθητικής φύσης και όχι ο κύριος σκοπός του έργου.
 • Τις αναλυτικές δραστηριότητες, όπως τη συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων, έρευνες, έρευνα κ.λπ.

Όλες οι δραστηριότητες, οφείλουν να ενσωματώνουν όλα τα φύλα επικεντρώνοντας σε τομείς όπως την επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, τη συλλογής δεδομένων ανά φύλο, τη δημιουργία ικανοτήτων νομικών επαγγελματιών σε θέματα ισότητας των φύλων σε υποθέσεις και νομικές δίκες.

Τα έργα θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 12 και 24 μηνών (οι επεκτάσεις διορίας είναι δυνατές, εάν αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 90% και το κατ ‘αποκοπήν έμμεσο κόστος είναι 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805955
Email: cfilippou@papd.mof.gov.cy

 

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)