Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-2021-JCOO  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι είναι η διευκόλυνση και υποστήριξη της δικαστικής συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και η προώθηση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού σώματος, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εθνικών δικαστικών συστημάτων και την αποτελεσματική επιβολή των αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόσκληση αφορά έργα που προωθούν την καλύτερη επιβολή δικαστικών αποφάσεων μέσω καλύτερων διαδικασιών, χειρισμού υποθέσεων και συνεργασίας σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές διαφορές. Επίσης, έργα που βελτιώνουν την κατάσταση των παιδιών που εμπλέκονται σε αστικές υποθέσεις, π.χ. μέσω καλύτερων διαδικασιών, διεκπεραίωσης υποθέσεων και συνεργασίας σε τομείς του οικογενειακού δικαίου, όπως η γονική μέριμνα, η διεθνής απαγωγή και διατροφή παιδιών ή θέματα που σχετίζονται με την αστική κατάσταση των παιδιών. Τέλος, έργα που διευκολύνουν τις διασυνοριακές διαδικασίες, π.χ. για την παροχή εγγράφων και τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων, για διαδοχικές ή διασυνοριακές κυκλοφορίες δημόσιων εγγράφων, μέσω καλύτερων πληροφοριών και ευαισθητοποίησης.

Προτάσεις που δεν ακολουθούν τις παραπάνω γραμμές ενδέχεται να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται, μόνο εάν οι αιτούντες μπορούν να το δικαιολογήσουν με την ανάγκη βελτίωσης της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου της αστικής ή ποινικής δικαιοσύνης βάσει αξιολόγησης αναγκών βάσει τεκμηρίων, που δείχνουν ότι απαιτούνται περισσότερες δραστηριότητες για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στον τομέα που πρέπει να καλυφθεί.

Ακόμη, η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει τα κράτη μέλη, για τη δημιουργία και την ενίσχυση εθνικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων θα παρέχεται υποστήριξη στα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στις εθνικές αρχές, δικαστήρια και επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή και διεκπεραίωση υποθέσεων βάσει της νομοθεσίας περί αστικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, στον τομέα των ποινικών υποθέσεων θα παρέχεται υποστήριξη σε εθνικές αρχές, δικαστήρια, εισαγγελικές υπηρεσίες και επαγγελματικές ενώσεις που τις εκπροσωπούν, για τη δημιουργία (ή / και) ενίσχυση εθνικών δικτύων προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή των μέσων δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις.

Τέλος, η πρόσκληση υποστηρίζει τα κράτη μέλη για τη σύνδεσή τους με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – Σύστημα Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ECRIS-TCN). Ο κύριος στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι η υποστήριξη έργων που εφαρμόζουν τις απαραίτητες προσαρμογές των εθνικών συστημάτων ποινικού μητρώου για τη σύνδεση και την ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών (TCN) για την ταυτοποίηση των κρατών μελών που κατέχουν πληροφορίες ποινικού μητρώου με το κεντρικό ECRIS Σύστημα. Έτσι, θα είναι ευκολότερο να προσδιοριστούν τα κράτη μέλη που είναι καταδικαστέα και αυτό θα ενθαρρύνει τη συστηματικότερη χρήση του ECRIS για TCN αυξάνοντας σημαντικά την τρέχουσα χρήση του συστήματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,650,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης είναι 90%. 

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Όνομα: Κωνσταντίνα Φιλίππου
Τίτλος: Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22805955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cfilippou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ελληνικά