Πρόσκληση για τετραετή Συμφωνία Εταιρικών Σχέσεων για την υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση για τετραετή Συμφωνία Εταιρικών Σχέσεων για την υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις προωθώντας το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης των προσπαθειών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής επιβολής αποφάσεων. Επίσης, η πρόσκληση επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αμερόληπτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους αλλά και στην αποτελεσματική αποκατάσταση, μέσω της προώθησης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονική δικαιοσύνη), με την προώθηση αποτελεσματικών αστικών και ποινικών διαδικασιών, καθώς και την προώθηση και υποστήριξη των δικαιωμάτων όλων των θυμάτων εγκλήματος, καθώς και των διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη σύναψη τετραετών Συμφωνιών στο πλαίσιο Εταιρικών Σχέσεων, με ευρωπαϊκά δίκτυα των οποίων ο νόμιμος στόχος είναι η διευκόλυνση και υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις ή / και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους. Στον τομέα των αστικών υποθέσεων, δίνεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες στους τομείς του διασυνοριακού οικογενειακού δικαίου και των κληρονομικών διαδοχών, στη διαμεσολάβηση, στην αναγνώριση της αστικής κατάστασης, στην προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, στη διασυνοριακή επιβολή αξιώσεων, στην αφερεγγυότητα και στα κοινά πρότυπα του διαδικαστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης εγγράφων) καθώς και στην εφαρμογή του δικαίου άλλων χωρών. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες που στοχεύουν στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ, στη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και στην ανταλλαγή πληροφοριών και δικτύωσης μεταξύ νομικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών και των νομικών επαγγελμάτων, με στόχο την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας Ευρώπη, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας.

Ακόμη, ο στόχος της πρόσκλησης είναι η αύξηση της ικανότητας των εθνικών επαγγελματιών να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα ενισχύοντας την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Θα υποστηρίξει επίσης, τα δίκτυα των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος και τα οποία θα υλοποιούν, μεταξύ άλλων: δραστηριότητες ανάλυσης, δραστηριότητες κατάρτισης, αμοιβαία μάθηση, συνεργασία, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να συμβάλουν στην κατανόηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των θυμάτων και στα διαδικαστικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων, οι δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν περιλαμβάνουν την πρακτική εφαρμογή των σχετικών κανόνων της ΕΕ, ιδίως την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αποζημίωση στα θύματα και την αυξημένη προστασία θυμάτων σε διασυνοριακές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων θυμάτων τρομοκρατίας). Επομένως, οι δραστηριότητες πρέπει να επικεντρώνονται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων μεθόδων εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ και στην αμοιβαία μάθηση και με γενικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του κράτους μέλους και μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών (εθνικοί εμπειρογνώμονες) και τους σχετικούς επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομία, εισαγγελία, δικαστικών αρχών, δικηγόρων και υπηρεσιών υποστήριξης). Στον τομέα των διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, δραστηριότητες ιδιαίτερης σημασίας είναι εκείνες που υποστηρίζουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και τις οδηγίες που εκδόθηκαν το 2016. Επιπλέον, οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να καλύπτουν πρακτικές πτυχές της εφαρμογής διαδικασίας όλων των διαδικαστικών οδηγιών για τα δικαιώματα και των δύο συστάσεων της Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης, να παρέχουν καθοδήγηση, να περιγράφουν τις βέλτιστες πρακτικές και θα πρέπει να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη βελτίωση των δικαιωμάτων άμυνας. Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν επίσης να καλύπτουν την προδικαστική κράτηση (ιδίως τη χρήση εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης) και άλλους τομείς στον τομέα των διαδικαστικών δικαιωμάτων, όπως η προστασία ευάλωτων ατόμων, η συλλογή, μεταφορά και χρήση αποδεικτικών στοιχείων σε διασυνοριακές διαδικασίες, και θεραπείες.

Όλες οι δραστηριότητες, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της υλοποίησης, ενσωματώνουν την ύπαρξη ισότητας των φύλων. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των προτάσεων, αναμένεται να υπογραφούν μεταξύ 13 και 15 εταιρικών συμφωνιών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,2 εκατομμύρια / το χρόνο  

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Όνομα: Κωνσταντίνα Φιλίππου
Τίτλος: Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22805955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cfilippou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE