Προπαρασκευαστική δράση – Ο αθλητισμός ως εργαλείο ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PPPA-SPORT-2021-INCLUSION-REFUGEES  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προπαρασκευαστική δράση – Ο αθλητισμός ως εργαλείο ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση προωθεί τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της άμεσης δέσμευσης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προωθώντας μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση και αυξάνοντας το δυναμικό των ευρωπαϊκών κοινοτήτων υποδοχής για να συμμετάσχουν και να ενσωματώσουν επιτυχώς τους πρόσφυγες μέσω του αθλητισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και σεβασμού όπως αυτές της μη διάκρισης, της ανοχής και της ισότητας των φύλων.

Οι κύριες δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για την υποβολή της συγκεκριμένης πρόσκλησης παρατίθενται παρακάτω:

 • Αθλητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής των προσφύγων σε κοινωνίες της ΕΕ.
 • Προετοιμασία και εκπαίδευση αθλητικών προπονητών και προσωπικού που θα εργαστούν για την ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω του αθλητισμού.
 • Εξέλιξη, δράσεις και εντοπισμός καλών πρακτικών σχετικά με τη συμμετοχή των προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες, στοχεύοντας στην ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Ο όρος “πρόσφυγας” υποδηλώνει άτομα που έχουν επίσημο καθεστώς πρόσφυγα σε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και άτομα που έχουν υποβάλει επίσημα αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ και των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία. Άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο που δεν είναι “πρόσφυγες” εξαιρούνται από το πεδίο αυτής της Πρόσκλησης. Η υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης θα λαμβάνει υπόψιν την εξισορρόπηση του Προγράμματος Erasmus+ και Sport της ΕΕ, με επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Ασύλου, της Μετανάστευσης και του Ταμείου Ολοκλήρωσης (AMIF), καθώς και με εκείνα που χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πιλοτικό έργο «Προώθηση της Σωματικής Δραστηριότητας που βελτιώνει την υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη». Ο προϋπολογισμός για το κάθε έργο αναμένεται να είναι κοντά στα € 200,000.

Σύνθεση κοινοπραξίας: Επιτρέπονται μόνο αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,900,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/06/2021

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency (EACEA): https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr

Non-IT related questions should be sent to the following email address: eaceasport@ec.europa.eu