Προπαρασκευαστική δράση – Αύξηση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία σε περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση ή πρόσβαση σε τεχνολογίες

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PPPA-2021-RemoteDigEdu

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προπαρασκευαστική δράση – Αύξηση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία σε περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση ή πρόσβαση σε τεχνολογίες

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Δράσεις υπό το πλαίσιο αυτής της Πρόσκλησης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και παράλληλα μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο να αναπτύξει μια στρατηγική, που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές και κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ως επί το πλείστων χρειάζονται τέτοιου είδους στήριξη. Επιπλέον, η Πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει δράσεις ανάπτυξης σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να εφαρμοστούν και να δοκιμαστούν μερικές από τις πιο κατάλληλες τεχνικές και λύσεις για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος που υπέστησαν μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και κοινότητες. Αυτές οι δράσεις θα συνοδεύονται από στοχευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες διαβούλευσης και κατάρτισης για σχολεία και εκπαιδευτικούς. Επομένως, δεν θα υπάρξει απώλεια ευκαιριών μάθησης λόγω των συνθηκών κοινωνικής απομόνωσης.

Η δράση πρέπει να αφορά πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ και όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΕΕ που βρίσκονται σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές.

Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει 1 πρόταση και διατηρεί το δικαίωμα να μην διανείμει όλα τα διαθέσιμα χρήματα.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,370,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90% στις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν από τον δικαιούχο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/07/2021

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency (EACEA): https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr

Non-IT related questions should be sent to the following email address: eaceasport@ec.europa.eu