Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S18/2020  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Υπό το πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, άνοιξε μια νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τον τίτλο «Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό & Ευημερία στην ΕΕ ».

Η προτεινόμενη προπαρασκευαστική δράση διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και παραδειγμάτων επιτυχών δράσεων στην ΕΕ, που σχετίζονται με τον ρόλο του πολιτισμού για την ευημερία και την υγεία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση θα επιτρέψει τη χαρτογράφηση των πιο σχετικών υφιστάμενων πρακτικών στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, και την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών παραγόντων να επωφελούνται αποτελεσματικά από τον πολιτισμό ως μέσο για την αύξηση της ευημερίας και της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση σχετικά με την ψυχική υγεία.

Υπό το πλαίσιο των δράσεων του έργου το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση αυτή θα πραγματοποιηθεί επίσης πιλοτική εργασία μικρής κλίμακας επί τόπου σχετικά με τρόπους συνεργασίας μεταξύ τομέων προκειμένου να βελτιωθεί η ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων. Η προπαρασκευαστική δράση θα πρέπει καταρχήν να καθιερώνει και να διερευνά συνέργειες με τις υπάρχουσες πολιτικές και προγράμματα, καθώς και με παρελθούσες, τρέχουσες και προγραμματισμένες μελλοντικές δράσεις.

Για να είναι επιλέξιμες, οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από αιτούντες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός με νομική προσωπικότητα (τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι δικαιούται να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση βάσει αυτής της πρόσκλησης),
 • μία οντότητα – ή μια κοινοπραξία τουλάχιστον δύο νομικών οντοτήτων υπό την ηγεσία ενός συντονιστή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής συμμετοχής ή / και πολιτισμός και ευημερία ή / και συνεργασία μεταξύ πολιτισμού και άλλων τομέων (τουλάχιστον δύο από τα τρία θέματα πρέπει να καλυφθούν).
 • έχουν την καταστατική τους έδρα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθεί μόνο μια πρόσκληση και η διάρκεια του επιλεγόμενου έργου θα πρέπει να είναι 18 μήνες

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

18/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Για την πρόσκληση αυτή δεν υπάρχει Εθνικό Σημείο Επαφής.

Σημείο Επαφής EE

Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση μπορούν να υποβληθούν το αργότερο 14 εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-CULTURE-WELL-BEING@ec.europa.eu

Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/culture/calls_en έως και έξι ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.