Προπαρασκευαστική δράση – Αθλητικά προγράμματα και καινοτομία υποδομών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προπαρασκευαστική δράση – Αθλητικά προγράμματα και καινοτομία υποδομών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου είναι να εντοπίσει και να δοκιμάσει καινοτόμες ιδέες. Στοχεύει στην υποστήριξη της προώθηση σωματικής δραστηριότητας μέσω ευέλικτων, σύγχρονων τρόπων αθλητικής άσκησης όπως είναι οι προπονήσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες καθώς και σχετικά με το θέμα των υποδομών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε αθλητικούς οργανισμούς να αναπτύξουν και να προωθήσουν νέες μορφές αθλητικής άσκησης και σωματικών δραστηριοτήτων αλλά και να προωθήσουν την επαφή με αυτές τις δραστηριότητες, τα οφέλη τους και την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας (light sport facilities). Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων μορφών αθλητισμού και σωματικών δραστηριοτήτων, την ενημέρωση σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες και τα οφέλη τους, καθώς και την ανάπτυξη μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων αναψυχής.

Οι δράσεις θα προωθήσουν νέες μορφές άσκησης αθλητισμού, όπως:

• Προσαρμογή της υπάρχουσας υποδομής και ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας (light sport facilities), οι οποίες συμπληρώνουν άμεσα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

• Οργάνωση νέων μορφών σωματικών δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση τους με παραδοσιακές δραστηριότητες για την προσφορά αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Καινοτόμες προσεγγίσεις σε προγράμματα κατάρτισης.

• Διαγενεακές δραστηριότητες και προσέγγιση των νέων για αύξηση της συμμετοχής τους.

• Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και κοινωνικών μέσων.

Οι δραστηριότητες πρέπει να σέβονται τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή της μη ύπαρξης διακρίσεων. Κάθε αθλητική υποδομή που εμπλέκεται στις δραστηριότητες πρέπει να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου αναμένεται να είναι κοντά στα € 400,000.

Σύνθεση κοινοπραξίας: Επιτρέπονται μόνο αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,900,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/06/2021

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency (EACEA): https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr

Non-IT related questions should be sent to the following email address: eaceasport@ec.europa.eu