Πιλοτικό έργο – Δημιουργία ερευνητικής ικανότητας για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PPPA-SPORT-2021-FIGHT-DOPING  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πιλοτικό έργο – Δημιουργία ερευνητικής ικανότητας για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στο θέμα της ανάπτυξης ικανοτήτων για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη.

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

• Να αναπτυχθεί ένα σύνολο συμπληρωματικών μέτρων και δραστηριοτήτων που θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την Πρόσκληση και θα φέρουν συγκεκριμένα οφέλη τόσο στους πλείστους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που δρουν κατά του ντόπινγκ (ADOs) όσο και στο σύστημα κατά του ντόπινγκ, γενικότερα.

• Να επιτρέπεται στους ADO να συνεργάζονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA) για τη διεξαγωγή ερευνών, για την προστασία των καταγγελτών και για την συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του νόμου και με το παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών, σε κοινές έρευνες.

• Για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο ευρωπαϊκό σύστημα αντι-ντόπινγκ, είναι σημαντική η μείωση της συχνής χρήσης ντόπινγκ στον αθλητισμό, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη για την υγεία, που δημιουργούνται από την πρακτική ύπαρξης καθαρού αθλητισμού από τους Ευρωπαίους νέους αθλητές.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το έργο θα συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με πολλούς τρόπους όπως την:

 • Προστασία της δημόσιας υγείας με επίκεντρο τους πληγέντες αθλητές και τον αθλητισμό, καθώς και την κοινωνία γενικότερα, εστιάζοντας στη νεολαία. Η έρευνα αυτή θα μπορεί να πιστοποιήσει την αυξημένη χρήση στεροειδών και άλλων απαγορευμένων ουσιών από ερασιτέχνες αθλητές και νέους, με στόχο την καλύτερη εμφάνιση και απόδοση.
 • Παροχή νέων εργαλείων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος εστιάζοντας στην πώληση ουσιών ντόπινγκ. Η έρευνα παρουσιάζει τη συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος στην παραγωγή και την εμπορία ντόπινγκ στον αθλητισμό μαζί με άλλες παράνομες ουσίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ADO και της επιβολής του νόμου ADOs, θα συμβάλει στην καλύτερη καταπολέμηση της παραγωγής και του εμπορίου ουσιών ντόπινγκ.
 • Βελτίωση της διακυβέρνησης αθλητισμού εντός και εκτός της Ευρώπης. Η έρευνα αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης των αθλητικών οργανώσεων και στην ανταλλαγή αξιών της ΕΕ με άλλους εταίρους μέσω της συμμετοχής τρίτων χωρών στην εφαρμογή του έργου.

Επιπλέον, το έργο θα βασιστεί στους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

1. Βοήθεια για την για την προστασία των καταγγελτών καθώς και για την ανάπτυξη ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ADO, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και του WADA.

2. Βοήθεια για την προστασία των καταγγελτών καθώς και για την ανάπτυξη του βέλτιστου μηχανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις έρευνες.

3. Βοήθεια για την ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας των ADO παρέχοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια σε υπαλλήλους ή πρόσληψη εμπειρογνωμόνων.

4. Βοήθεια για να επιτρέπεται στους ADO να συνεισφέρουν σε παγκόσμια δίκτυα ερευνητών. Αναμένεται ότι μόνο ένα έργο θα εγκριθεί.

Σύνθεση κοινοπραξίας: Επιτρέπονται μόνο αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,430,000 Αυτός ο προϋπολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί το πολύ κατά 20%.  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/06/2021

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency (EACEA): https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr

Non-IT related questions should be sent to the following email address: eaceasport@ec.europa.eu