Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-MEDIA-2021-FEST

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα και φεστιβάλ, προβάλλοντας ένα σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητά τους και το μοναδικό τους προφίλ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στοχεύουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για μη εθνικό ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο καθώς και στην προώθηση και προβολής αυτού του περιεχομένου.

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ προγραμματίζουν την υλοποίηση σημαντικού ποσοστού μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην επέκταση και την ανανέωση του κοινού.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης βιομηχανίας που σέβεται το περιβάλλον καθώς και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας αλλά και της εκπροσώπησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Επιχορήγηση εφάπαξ: αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει ένα σταθερό ποσό, βάσει ενός ποσού ή ποσού χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με το κόστος. Το ποσό προτίθεται από τη χορηγούσα αρχή (σελίδα 16 του call document).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες: χώρες που συμμετέχουν στη δημιουργική Ευρώπη, κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το δημιουργικό Πρόγραμμα της Ευρώπης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις από επιλέξιμες οντότητες που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA.

Επιτρέπονται μόνο αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/08/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu