Ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-CULT-2021-NET

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η υποστήριξη στη δράση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που υλοποιούνται από αντιπροσωπευτικά, πολυεθνικά δίκτυα ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών που βασίζονται σε μέλη, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χωρών και συμμετέχουν στην Δημιουργική Ευρώπη. Τα δίκτυα πρέπει να έχουν μια κοινή αποστολή, κανόνες διακυβέρνησης και δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, όπως ορίζονται επίσημα και συμφωνούνται από τα μέλη του. Τα δίκτυα πρέπει να αποτελούνται από μια συντονιστική οντότητα και τα μέλη της.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εξετάσουν δύο ζητήματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υλοποιήσει την ανάγκη προώθησης δίκαιων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφορετικών πλαισίων υποστήριξης καλλιτεχνών, πολιτιστικών και δημιουργικών επαγγελματιών. Αυτό περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να διασφαλιστεί ότι ο πολιτιστικός τομέας προσφέρει ποικιλομορφία, ένταξη και ισότητα για όλους αλλά και το ότι, προωθεί αποτελεσματικούς τρόπους για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και των σχετικών διαφορών, καταπολεμώντας τις διακρίσεις. Επιπλέον, καθ ‘όλη τη διάρκεια των έργων τους, οι αιτούντες πρέπει να συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές. Οι δράσεις για την υπεράσπιση του κλίματος, θα στηριχθούν με 30% συγχρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Επιπλέον, οι προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες  συγκεκριμένες προτεραιότητες πρόσκλησης:

 • αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της συμμετοχής και της ανάπτυξης του κοινού
 • ανάπτυξη της ικανότητας, τα έργα να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο στην Ευρώπη και πέραν αυτής
 • συμβολή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 • παροχή βοήθειας στους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που καλύπτουν αποκλειστικά τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Επίσης, οι νόμιμες υποχρεώσεις όπως οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, οι γενικές συνελεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια νομική δραστηριότητα του δικτύου, δεν είναι επιλέξιμες βάσει αυτής της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€27,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση που χορηγείται ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα €825,000 κατά τη διάρκεια της τριετούς διάρκειας του έργου.

To μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης φτάνει το 80%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/08/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu