Εργαστήριο Καινοτομίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Εργαστήριο Καινοτομίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Δημιουργικό Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με ένα πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Εργαστήριο θα διευκολύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων (π.χ. εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες) που μπορούν να εφαρμοστούν στον οπτικοακουστικό τομέα και σε έναν άλλο δημιουργικό ή / και πολιτιστικό τομέα. Οι λύσεις πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα και να έχουν δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά. Για λόγους σαφήνειας, το έργο δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί άμεσα στον οπτικοακουστικό τομέα, αλλά σε έναν τομέα που θα μπορούσε εύκολα να αναπαραχθεί σε αυτόν τον τομέα.

Για τους σκοπούς αυτής της πρόσκλησης, εκτός από τους γενικούς στόχους, υιοθετείται επίσης μια θεματική προσέγγιση. Για το πρώτο έτος του Δημιουργικό Εργαστήριο Καινοτομίας, οι δύο θεματικές που θα καλυφθούν συγκεκριμένα είναι:

 • προώθηση του περιβαλλοντισμού στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς
 • καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα και τους δημιουργικούς τομείς για την αντιμετώπιση σχετικών κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης βιομηχανίας που σέβεται το περιβάλλον και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από μια κοινοπραξία τουλάχιστον 3 αιτούντων (δικαιούχοι, όχι συνδεδεμένες οντότητες) όπου τουλάχιστον 2 πρέπει θα να προέρχονται από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Η κοινοπραξία πρέπει να παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,320,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Δεν υπάρχει μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που θα ζητηθεί από τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες: χώρες που συμμετέχουν στη δημιουργική Ευρώπη, κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το δημιουργικό Πρόγραμμα της Ευρώπης.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/10/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu