Επιχορηγήσεις για την υποστήριξη εθνικών ή διεθνικών σχεδίων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

JUST-2021-EJUSTICE  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Επιχορηγήσεις για την υποστήριξη εθνικών ή διεθνικών σχεδίων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο βασικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του Συμβουλίου για e-Justice και του Σχεδίου Δράσης 2019-2023, υποστηρίζοντας την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στο βαθμό που αυτά έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Οι προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη έργων στον κύριο κατάλογο του σχεδίου δράσης e-Justice του Συμβουλίου, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων έργων που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες του έργου στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα περιλαμβάνουν αναλυτικές, εννοιολογικές, σχεδιαστικές και επεξεργαστικές εργασίες, ανάπτυξη λογισμικού πληροφορικής, διασφάλιση ποιότητας και συναφή βοηθητικά μέτρα απαραίτητα για τη δημιουργία συστημάτων πληροφορικής. Ακόμη, οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την επέκταση και την προσαρμογή των υφιστάμενων εθνικών και διεθνικών λύσεων για την επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς), εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες, δηλαδή κράτος μέλος της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών και εξαιρουμένης της Δανίας).

Οι οργανισμοί που στοχεύουν στο κέρδος, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Επιτρέπονται προτάσεις από μεμονωμένους αιτούντες. Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν δημόσιο φορέα, έναν ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή έναν διεθνή οργανισμό ως δικαιούχο (όχι ως συνδεδεμένη οντότητα).

Η διάρκεια των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 μηνών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,800,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης είναι 90% και το κατ ‘αποκοπήν έμμεσο κόστος είναι 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία
Όνομα: Κωνσταντίνα Φιλίππου
Τίτλος: Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22805955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cfilippou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE