Επιχορηγήσεις για ενέργειες προώθησης σταθερών υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ) αφορά την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών και των ευρωπαϊκών στατιστικών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συγκεντρώνει πτυχές για τη βελτιστοποίηση , την αξιοποίηση συνεργιών και την παροχή ενός διαφανούς, απλοποιημένου και ευέλικτου πλαισίου για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, στοχεύοντας σε μια λειτουργική βιώσιμη εσωτερική αγορά.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SMP-CONS-2021-DA

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Επιχορηγήσεις για ενέργειες προώθησης σταθερών υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες σχετικά με συμβουλές για χρέη, σε σταθερή βάση σε ορισμένα κράτη μέλη όπου η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους είναι επί του παρόντος ανεπαρκής, ή εντελώς ελλειπής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η συγκεκριμένη πρόσκληση στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων πολιτικής:

 • Αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους στους καταναλωτές της ΕΕ. Αυτός ο στόχος μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τον βασικό ρόλο των συμβουλών χρέους για την αποκατάσταση του χρέους των καταναλωτών και με την αύξηση των δυνατοτήτων των καταναλωτών να αναφέρονται στα υπάρχοντα ή πρόσφατα δημιουργημένα σημεία αναφοράς χρέους-συμβουλών στα δικά τους πόλεις.
 • Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δομών παροχής υπηρεσιών παροχής συμβουλών για χρέη σε καταναλωτές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ή της ενίσχυσης συγκεκριμένων δικτύων εμπειρογνωμόνων, τεχνικών και συμβούλων χρέους.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ο αιτών, θα πρέπει να απαριθμήσει και να εξηγήσει λεπτομερώς όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες, να εξηγήσει λεπτομερώς πώς όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους καθώς και πώς θα εκτελεστούν αυτές οι δραστηριότητες.  Αυτές οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι:

 • Υποστήριξη δικτύων συμβουλών χρέους
 • Ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δομών συμβουλών χρέους
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Κάθε πρόταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο κράτος μέλος από τα προαναφερθέντα 13 κράτη μέλη της ΕΕ.

(Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εφαρμογές βλέπε σελ.8 του Call document)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€780,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που καλύπτονται από αυτήν την πρόσκληση είναι 95%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2021

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με το Σύστημα Υποβολής Πύλης, επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριών:

https://bit.ly/34bPi16

Οι ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την πληροφορική πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση email:

EISMEA-SMPCOSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu.

(Ημερομ. Δημοσ.: 24/06/2021, μόνο για εσωτερική χρήση)