Ενισχυμένη ολοκληρωμένη αξιολόγηση για την επίτευξη των παγκόσμιων κλιματικών στόχων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

HORIZON-CL5-2021-D1-01-04

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ενισχυμένη ολοκληρωμένη αξιολόγηση για την επίτευξη των παγκόσμιων κλιματικών στόχων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σύμφωνα με τη συμφωνία των Παρισίων, τα μέλη της σύμβαση υπό το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, έχουν στόχο να ακολουθήσουν πολιτικές και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των μοντέλων, των κοινωνικών επιστημών και των κοινοτικών πολιτικών, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση της κλιματικής δράσης και της συνοχής με την καλύτερη διαθέσιμη.  Ακόμη, έχει στόχο να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ της κοινότητας και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων για να επεκτείνει την παροχή ισχυρών συμβουλών εντός της χώρας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλο τον κόσμο. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€15,00 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Συνεισφορά ανά έργο:  € 5,00 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/

Άτομα Επικοινωνίας:
κος Χριστάκης Θεοχάρους
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 029
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy

κος Γιώργος Χρίστου
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 030
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/07/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Ελληνικά