Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες (2021)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο δεύτερος Άξονας Πολιτικής επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες (2021)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί:

 1. στην ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου,
 2. στη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, και
 3. στην επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο προνοεί τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2-Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α και 3Β -Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες

Βασικοί παράμετροι:

 • Οι οικοδομές για τις οποίες υποβάλλεται η «Αίτηση για καταβολή χορηγίας» θα πρέπει να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες.
 • Το Σχέδιο αφορά εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 και 2) και πριν την 01/01/2017 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α και 3Β)
 • Εφαρμόζεται αναδρομική ισχύς σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 09/06/2020 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, 2 και 3Α). Δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,310,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Σχέδιο προνοεί τις πιο κάτω επιχορηγήσεις ανά Κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών: Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €1.500.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2-Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων: Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο KW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 -Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες: Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο KW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α) και χρηματοδότηση €750 ανά εγκαταστημένο KW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

Τα ποσά χορηγίας και τα μέγιστα ποσά για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1, 2 και 3Α, διπλασιάζονται (αύξηση 100%) για τις οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε – www.resecfund.org.cy

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Άτομα Επικοινωνίας:
Γιώργος Τσιαμέττης, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 350
Ηλεκτρινικό Ταχυδρομείο: gtsiamettis@meci.gov.cy

Σάββας Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 350
Ηλεκτρινικό Ταχυδρομείο: sioannou@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα