Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., το οποίο εγκαθιδρύθηκε βάσει του Άρθρου 9(1) του Νόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, ανέρχεται στις €390.000 (Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων οι €90.000 αφορούν αιτήσεις για οικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές στο πλαίσιο ΕΣΑΟΚ. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, δύναται να δοθεί επιχορήγηση για τις Κατηγορίες Επενδύσεων που παρουσιάζονται πιο κάτω:

  • Α. Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης του οποίου τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark – Χορηγία: €350
  • Β. Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark – Χορηγία: €175

Μέσω του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών προωθείται η υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στις ορεινές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 100% .

 

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ έως την 01.09.2021 ή μέχρι την τελική υποβολή 1000 αιτήσεων, όποιο από τα δύο είναι πρώτο. Η Επιτροπή θα σταματήσει να εξετάζει τις αιτήσεις όταν οι αποφάσεις της δεσμεύσουν τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό του σχεδίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€390,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

  • Α. Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης του οποίου τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark – Χορηγία: €350
  • Β. Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark – Χορηγία: €175

Μέσω του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών προωθείται η υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν μέσα στις ορεινές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη χορηγία κατά 100% .

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε επένδυση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες.

Οι οικοδομές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες και η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας να είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)

Τηλεφωνικό Κέντρο22409350