Δίκτυο Ευρωπαϊκής Επιχείρησης

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ) αφορά την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών και των ευρωπαϊκών στατιστικών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συγκεντρώνει πτυχές για τη βελτιστοποίηση , την αξιοποίηση συνεργιών και την παροχή ενός διαφανούς, απλοποιημένου και ευέλικτου πλαισίου για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, στοχεύοντας σε μια λειτουργική βιώσιμη εσωτερική αγορά.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SMP-COSME-2021-EEN-01

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Δίκτυο Ευρωπαϊκής Επιχείρησης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του προγράμματος για την Ενιαίας Αγοράς. Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι η ρύθμιση και η διασφάλιση της αναβαθμισμένης λειτουργίας του Δικτύου Ευρωπαϊκής Επιχείρησης. Ο σκοπός αυτού του Δικτύου είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στην Ενιαία Αγορά και πέραν από αυτή. Δηλαδή, το Δίκτυο θα πρέπει να παρέχει συνεχή υποστήριξη για την αύξηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης και της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους πιο κάτω τομείς:

 • Συμμετοχή στην Ενιαία Αγορά
 • Διεθνοποίηση
 • Καινοτομία

Συγκεκριμένα, το Δίκτυο θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη υψηλού αντίκτυπου για τις επιχειρήσεις πελατών του, για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και για την Ευρώπη. Να δημιουργεί συνδέσεις με ηγετικές αγορές, οδηγούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς και καινοτόμους εταίρους και να αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων της αριστείας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Δίκτυο πρέπει να συμβάλει στους στόχους του προγράμματος Ενιαίας Αγοράς, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και προωθώντας την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ως το απαραίτητο «Ευρωπαϊκό Σκέλος» των περιφερειακών και εθνικών συστημάτων υποστήριξης των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την

εργασία αυτών των συστημάτων υποστήριξης και ευρύτερων εθνικών και περιφερειακών πολιτικών. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να παρέχει υπηρεσίες που εκτιμώνται ολοένα και περισσότερο από τους πελάτες, βοηθώντας τους να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Ακόμη, το Δίκτυο είναι σχεδιασμένο για να έχει καθοριστικό ρόλο στη βοήθεια όλων των τύπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, μέσω ειδικών Συμβούλων Αειφορίας καθώς κι άλλων υπηρεσιών. Επίσης, το Δίκτυο αυτό θα τις βοηθήσει να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα – θα το πράξει συνεργαζόμενο με άλλα σχετικά δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πάνω απ ‘όλα, το νέο δίκτυο θα τις βοηθήσει να γίνουν πιο ανθεκτικές, βοηθώντας τις να ανακάμψουν πλήρως από την κρίση COVID-19 και να εξελιχθούν σε πιο δυνατές επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Καθορισμός της στρατηγικής προσέγγισης και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι στόχοι και οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περιοχές τους και τις ιδιαίτερες δυνάμεις των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Να προτείνονται συγκεκριμένες δραστηριότητες που μεταφράζουν αυτήν τη στρατηγική προσέγγιση σε δράση.

 

Η πρώτη προθεσμία υποβολής (11/08/21) θα είναι ανοιχτή για όλους τους επιλέξιμους αιτούντες.

Η δεύτερη προθεσμία υποβολής (02/12/21) θα στοχεύει στη λήψη προτάσεων των αιτούντων:

 • από κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες/εδάφη (συμπεριλαμβανομένων αυτών των χωρών που έχουν συνάψει διμερείς σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και καλύπτουν περιφέρειες της ΕΕ που δεν περιλαμβάνονται στο Δίκτυο μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη ημερομηνία διακοπής. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που καλύπτουν περιοχές για τις οποίες έχει υποβληθεί και αξιολογηθεί θετικά μια επιτυχημένη πρόταση θα εξαιρεθούν από τη δεύτερη διακοπή.
 • Από χώρες εκτός ΕΕ που έχουν συσχετιστεί ή έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για σύνδεση στο Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς.

 

Η τρίτη προθεσμία υποβολής (27/04/21) θα απευθύνεται κυρίως σε αιτούντες από χώρες εκτός ΕΕ που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς και αιτούντες από χώρες/περιοχές μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων αυτών των χωρών που έχουν συνάψει διμερείς σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) που δεν περιλαμβάνονται στο Δίκτυο μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη δεύτερη ημερομηνία λήξης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€164,500,000 Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την Κύπρο είναι €1,004,886.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Υπάρχουν τέσσερις τύποι δραστηριοτήτων που είναι υποχρεωτικοί για κάθε πρόταση κι έτσι τα κεφάλαιά τους κλιμακώνονται από 5% έως 65%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Οι δικαιούχοι του Δικτύου είναι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που φιλοδοξούν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους στην Ενιαία Αγορά και τις αγορές σε τρίτες χώρες, βελτιώνοντας και παίρνοντας ηγετική θέση μέσω προϊόντων και υπηρεσιών καινοτομίες.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

11/08/2021

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με το Σύστημα Υποβολής Πύλης, επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριών:

https://bit.ly/34bPi16

 

Οι ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την πληροφορική πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση email:

EISMEA-SMPCOSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu.