Αssistance, support and integration of third country national victims of trafficking in human beings

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και στη βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και του μηχανισμού μετε-γκατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

AMIF-2022-AG-CALL-THB

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Αssistance, support and integration of third country national victims of trafficking in human beings

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει συγκεκριμένα διακρατικά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των θυμάτων στη χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις περιστάσεις τους, καθώς και τα θύματα μεταξύ ευάλωτων ομάδων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/02/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/05/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικό
Άτομα επαφής:
Ντόρις Κωνσταντίνου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409904
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dconstantinou@moi.gov.cy

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409944
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/02/2022-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
Τηλεφώνο: +32 2 299 11 11 (πίνακας διανομής)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: home-amifunion-actions@ec.europa.eu.