Ασκήσεις μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ο «Μηχανισμός») είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών διευκολύνοντας τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

UCPM-2021-EX  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ασκήσεις μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση υποστηρίζει έργα πρακτικής με στόχο το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση διαφορετικών δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης πλήρους κλίμακας σε ένα πολυεθνικό σενάριο ως το κύριο γεγονός του έργου. Το σενάριο μπορεί να προσομοιώσει την κατάσταση και τις συνθήκες όλων των τύπων καταστροφών που απαιτούν την ενεργοποίηση του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του κύριου θέματος και άλλων σχετικών θεμάτων σε σχετικούς τομείς.

Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • UCPM-2021-INT — Topic 1 Full-scale Internal
 • UCPM-2021-EXT — Topic 2 Full-scale External

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να βελτιωθεί η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και η ανταπόκριση σε κάθε είδους καταστροφές εντός ή εκτός των κρατών μελών / των συμμετεχόντων κρατών του μηχανισμού παρέχοντας ένα περιβάλλον δοκιμών και μια ευκαιρία μάθησης για όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας : μια άσκηση πλήρους κλίμακας. Tα σενάρια για τις ασκήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε εκτιμήσεις κινδύνων όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, τσουνάμι, βιομηχανικός κίνδυνος, κρίσιμη υποδομή υποδομής, θαλάσσια ρύπανση, επιδημία / κίνδυνος για την υγεία, και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, ενθαρρύνονται να ληφθούν υπόψη οριζόντια ζητήματα όπως το φύλο, η ηλικία, τα άτομα με αναπηρία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι πράσινες οικονομικές πρακτικές, η ψηφιοποίηση, η ανθεκτικότητα στις υποδομές, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι άλλο θεωρείται σχετικό.

Οι δικαιούχοι θα σχεδιάσουν, θα προετοιμάσουν, θα εφαρμόσουν, θα πραγματοποιήσουν και θα αξιολογήσουν ένα έργο άσκησης πλήρους κλίμακας σε κράτη μέλη / συμμετέχοντα κράτη ή επιλέξιμες τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, το έργο άσκησης πλήρους κλίμακας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και δραστηριότητες: Ενεργοποίηση του Μηχανισμού, ανάπτυξη μιας Ομάδας Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και περιουσιακών στοιχείων και ομάδων της Ευρωπαϊκής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας (ECPP), πλήρεις ομάδες ή ομάδες σκελετών ανάλογα με το σενάριο και τους στόχους, ένα ρεαλιστικό και προκλητικό σενάριο που συνδέεται με τις εκτιμήσεις κινδύνων, τη χρήση του κοινού συστήματος επικοινωνίας και πληροφοριών έκτακτης ανάγκης (CECIS), τη συμμετοχή των εθνικών επιχειρησιακών δομών, τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της χώρας υποδοχής της ΕΕ καθώς και το πρόγραμμα παρατηρητών της ΕΕ. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχουν δομές διαχείρισης και ελέγχου για το έργο και για τη διεξαγωγή των ασκήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της πληγείσας χώρας και των συμμετεχόντων κρατών και του ERCC, αξιολόγηση, διδάγματα, προόδους και μια γενικότερη ευρωπαϊκή προβολή.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από μια κοινοπραξία τουλάχιστον τριών αιτούντων (δικαιούχοι, όχι συνδεδεμένες οντότητες), η οποία να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • UCPM-2021-INT — Full-scale Internal: Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις αιτούντες από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη.
 • UCPM-2021-EXT — Full-scale External: Πρέπει να συμμετέχουν τρεις αιτούντες από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη ή επιλέξιμες χώρες εκτός ΕΕ. Τουλάχιστον ένας αιτών να είναι δημόσιος φορέας πολιτικής προστασίας εγκατεστημένος σε μία από τις επιλέξιμες χώρες εκτός ΕΕ (βλ. στο PDF).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,500,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών
Όνομα: Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Τίτλος: Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλέφωνο: +357 22 403448
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  khadjigeorgiou@cd.moi.gov.cy

Σημείο Επαφής EE