Έργα πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ο «Μηχανισμός») είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών διευκολύνοντας τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

UCPM-2021-PP  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Έργα πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Πρόκειται για μια πρόσκληση για επιχορηγήσεις δράσης της ΕΕ στον τομέα των έργων πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση στο πλαίσιο του ενωτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Η κλήση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • UCPM-2021-PP-CBR – Πρόληψη και ετοιμότητα για διασυνοριακό κίνδυνοι.
 • UCPM-2021-PP-MARIPOL – Πρόληψη και ετοιμότητα για θαλάσσια ρύπανση στη θάλασσα και στην ξηρά

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να εντοπίσει και να χρηματοδοτήσει έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών / των συμμετεχόντων κρατών καθώς και τρίτων χωρών, σχετικά με την πρόληψη και την ετοιμότητα για καταστροφές.

Ο γενικός στόχος για το θέμα 1 της πρόσκλησης του 2021 επικεντρώνεται στη διαχείριση των διασυνοριακών κινδύνων-καταστροφών μέσω της πρόληψης και της ετοιμότητας στην Ευρώπη, τις προ-ενταξιακές χώρες-δικαιούχους και τις χώρες γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου, οι αιτούντες καλούνται να επικεντρωθούν σε μία από τις ακόλουθες προτεραιότητες κλήσεων:

 1. Η 1η προτεραιότητα λαμβάνει υπόψη τους διασυνοριακούς κινδύνους και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών που αντιμετωπίζει κάθε χώρα.
 2. Η 2η προτεραιότητα αναφέρεται στην ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία και βοήθεια από τις γειτονικές κοινότητες κατά τη διαχείριση καταστροφών. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο αποτελεσματική η συνεργασία γειτονικών χώρων όπου χρησιμοποιούν κοινά σχέδια για την επίτευξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, παρά η κάθε χώρα να ακολουθεί ένα δικό της ανεξάρτητο πλάνο.

Επομένως, οι δραστηριότητες για την 1η προτεραιότητα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, είναι αυτές που στοχεύουν στην εκτίμηση (ποσοτικοποίηση) των κινδύνων με διασυνοριακές επιπτώσεις, είτε με βάση υφιστάμενων διασυνοριακών αξιολογήσεων κινδύνου είτε βάση ανάπτυξης μέσω του έργου.

Σύμφωνα με τη 2η προτεραιότητα, αυτή η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας για καταστροφές. Δηλαδή, τα έργα μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως δοκιμές, επίδειξη (ή / και) εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας για καταστροφές.

Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε καταστροφές, διαχείριση κινδύνων, δραστηριότητες για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη μέτρηση (και / ή) την ενίσχυση της κατανόησης του αντίκτυπου των καταστροφών, δραστηριότητες για την προώθηση εναρμονισμένων διασυνοριακών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση κινδύνων και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των πρωτοκόλλων ετοιμότητας για καταστροφές και των ικανοτήτων αντιμετώπισης. Οι χρήστες και για τις δύο προτεραιότητες θα είναι οι αρχές πολιτικής προστασίας και οι ενδιαφερόμενοι στα κράτη μέλη, τα συμμετέχοντα κράτη, οι προ-ενταξιακές χώρες που δεν συμμετέχουν στον μηχανισμό ή / και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που έχουν σύνορα.

Ο γενικός στόχος του θέματος 2 της πρόσκλησης του 2021 εστιάζει στην ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας από τις επιπτώσεις που φέρουν οι θαλάσσιες καταστροφές. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου, οι προτάσεις καλούνται να επικεντρωθούν σε μία από τις ακόλουθες προτεραιότητες πρόσκλησης. Η 1η προτεραιότητα λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των θαλάσσιων κινδύνων λόγω των αλλαγών στις θαλάσσιες μεταφορές, τα καύσιμα και τα επικίνδυνα φορτία, απαιτώντας την αναθεώρηση και ενίσχυση της ικανότητας των ανταποκριτών, καθώς και βελτιωμένα εργαλεία που ανταποκρίνονται, παρακολουθούν και ανιχνεύουν διάφορους ρύπους. Είναι σημαντικό αυτή η αναπτυξιακή ικανότητα να λαμβάνει υπόψη τις πιέσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον και την τρέχουσα διαχείριση τους, και να στοχεύει σε πιο ευέλικτες δυνατότητες που μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλές χώρες/περιοχές. Η 2η προτεραιότητα αναφέρεται στον ευρωπαϊκό περιφερειακό συντονισμό στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων καταστροφών από τη θαλάσσια ρύπανση, ο οποίος βασίζεται κυρίως στις περιφερειακές θαλάσσιες συμβάσεις. Επομένως, αυτή η πρόσκληση υποστηρίζει στρατηγικούς στόχους πρόληψης και ετοιμότητας και δράσεις που εγκρίνονται ή ξεκινούν βάσει αυτών των συμβάσεων, δηλαδή όταν οι περιφερειακοί πόροι δεν επαρκούν για την εφαρμογή τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι η τρέχουσα περιφερειακή εργασία δεν περιλαμβάνει πάντοτε άλλους σχετικούς τομείς, αφήνει περιθώρια κατακερματισμού ή έλλειψης συντονισμού. Η πρόσκληση λοιπόν, στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των κενών.

Οι δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την 1η προτεραιότητα, είναι αυτές που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των ανταποκριτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προηγμένων μεθοδολογιών που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τις ασκήσεις, καθώς και τη βελτίωση της τεχνολογίας και των εργαλείων για καλύτερη παρακολούθηση, ανίχνευση και ανταπόκριση στο θέμα της ρύπανσης των θαλασσών και των ακτών. Αυτά τα εργαλεία και μεθοδολογίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές λειτουργίες ανταπόκρισης και αλληλεπίδρασης τους, να ενσωματώνουν μαθήματα που εντοπίζονται σε περιστατικά και ασκήσεις και να υποστηρίζουν πρόσφατες ή νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό ή περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο της 2ης προτεραιότητας, η πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινών δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας εντός των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης, καθώς και διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών όπου και αν μπορεί να επιτευχθεί περισσότερη αποδοτικότητα ή αποτελεσματικότητα. Η πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει επίσης δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των υπευθύνων για τη ρύπανση στη θάλασσα και των ακτών καθώς και άλλων σχετικών τομέων για μια πιο ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,500,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

11/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών
Όνομα: Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Τίτλος: Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλέφωνο: +357 22 403448
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: khadjigeorgiou@cd.moi.gov.cy

Σημείο Επαφής EE