Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-CULT-2021-COOP

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία παικτών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δράσεις είναι αγκυροβολημένες στο πλαίσιο πολιτικής του υποπρογράμματους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, και σχετίζεται με ζητήματα όπως η συμπερίληψη, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ισότητα των φύλων. Ακόμη, τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι σχεδιασμένα να συμβάλουν στην υλοποίηση αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ, όπως το ‘’New European Bauhaus’’.

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν στους ακόλουθους στόχους:

Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.

Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξης.

Θέματα και προτεραιότητες

Εκτός από τα παραπάνω, τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της αφοσίωσης και της ανάπτυξης του κοινού τόσο σωματικά όσο και ψηφιακά.
 • Κοινωνική ένταξη: για την προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσα / μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και διαπολιτισμικό διάλογο.
 • Αειφορία: να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και συμπεριλαμβανομένου του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, ενθαρρύνοντας τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να συν-δημιουργήσουν, να υιοθετήσουν και να διαδώσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν για την αειφόρο ανάπτυξη μέσω των πολιτισμικές δραστηριότητες.
 • Νέα τεχνολογία: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να εκμεταλλευτούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβασή τους ως απάντηση στην κρίση COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: να οικοδομήσουμε την ικανότητα εντός των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των λαϊκών οργανισμών και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Για το 2021, έχουν καθοριστεί στοχευμένες ετήσιες προτεραιότητες για τους τομείς της μουσικής, των εκδόσεων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής, όπως προσδιορίζονται από πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως εκπαίδευση, δικτύωση ή δραστηριότητες πρόσβασης στην αγορά, και υποστήριξη ώστε να υπάρξει περισσότερη ανθεκτικότητα. Οι προτεραιότητες βρίσκονται στη σελίδα 10-12 του Call document (στην ενότητα “Περισσότερες πληροφορίες”).

Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να υποβληθούν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα:

 • Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας μικρής κλίμακας – https://bit.ly/3q87frp
 • Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας μεσαίας κλίμακαςhttps://bit.ly/3xsPqpq
 • Μεγάλα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεγάλης κλίμακαςhttps://bit.ly/3iQyOnt

Σε σχέση με τη σύνθεση της κοινοπραξίας για καθένα από τα τρία θέματα, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μικρής κλίμακας) – CREA-CULT-2021-COOP-1 – τουλάχιστον 3 οντότητες από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μεσαίας κλίμακας) – CREA-CULT-2021-COOP-2 – τουλάχιστον 5 οντότητες από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μεγάλης κλίμακας) – CREA-CULT-2021-COOP-3 – τουλάχιστον 10 οντότητες από 10 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι € 60,942,906 διαιρεμένος ως εξής: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μικρής κλίμακας) - CREA-CULT-2021-COOP-1 – €21,330,017. Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μεσαίας κλίμακας) - CREA-CULT-2021-COOP-2 - €21,330,017. Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μεγάλης κλίμακας) - CREA-CULT-2021-COOP-3 - €18,282,871.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο για κάθε θέμα είναι:

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μικρής κλίμακας) – CREA-CULT-2021-COOP-1 – € 200,000 ανά έργο.

Ποσοστό χρηματοδότησης μέγιστου 80%.

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μεσαίας κλίμακας) – CREA-CULT-2021-COOP-2 – € 1,000,000 ανά έργο.

Ποσοστό χρηματοδότησης μέγιστου 70%.

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (μεγάλης κλίμακας) – CREA-CULT-2021-COOP-3 – € 2,000,000 ανά έργο.

Ποσοστό χρηματοδότησης μέγιστου 60%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση

Σημειώσεις για δικαιούχους

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες (χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες του ΕΟΧ και οι συνδεδεμένες χώρες που συνδέονται με το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu