Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Innovation Factory – Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων με Υψηλές Προοπτικές Ανάπτυξης» (INNOFACTORY-EIC/0624)