Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων BRIDGE2HORIZON/0823Ε – Πρόγραμμα BRIDGE2HORIZON