Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων της Πρόσκλησης BRIDGE2HORIZON/0823C